Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen. Nederland heeft op eigen gelegenheid het Kreekrak afgedamd, en België heeft nog aan een reeks van „andere knevelarijen" blootgestaan Op de Schelde heeft Nederland zich een vetorecht „toegeëigend", waardoor het zelf over die rivier zeggenschap houdt. Het voert daar werken uit, die de bevaarbaarheid van den stroom in gevaar brengen, en „het iseenwonder geweest, dat de buitengewone bevaarbaarheid der Schelde aan al die bedijkingen weerstaan heeft en door haar machtige stroomingen de steeds hernieuwde omknellingen te boven gekomen is" (blz. 27). Zoo heeft Nederland zelf onder het voorwendsel den dijk van Walsoorden te beschermen" (blz. 30) een 300 meter langen dam aangelegd, die „een onloochenbaar gevaar voor de scheepvaart" beteekent Op het kanaal Gent-Terneuzen moet België de werken op Nederlandsen gebied betalen, en telkens wanneer het Nederlands medewerking noodlg had, werd het „uitgebuit" en moest het zijnerzijds bewilligen in bepaalde dingen, die Nederland te

wenschen had.

Het is wel beschamend te moeten bedenken, dat al die ijselijkheden jaren lang vlak bij ons zoo maar zijn gebeurd, zonder dat daar ooit iets tegen gedaan is, ja zelfs dat het tot na 1919 moest duren, alvorens men het gewaar werd. Of zou het soms kunnen zijn dat de heer Rotsaert de dingen wat verkeerd ziet, en de zaak lang niet zoo erg is als hij het voorstelt? Inderdaad schijnt het niet geheel onmogelijk dat iemand

Sluiten