Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich vergist, die tastbare blunders neerschrijft gelijk deze, dat in 1831 Hollandsen Limburg met de stad Maastricht en Zeeuwsen-Vlaanderen „om strategische redenen bij Holland gevoegd" werden, en dat in 1794 Nederland zich een oorlog met Frankrijk op den hals haalde, „omdat het, slecht door Engeland aangeraden, de vrijheid der scheepvaart op de Schelde niet wilde erkennen".

Er is, nevens den zakelijken Inhoud, in dit geschrift iets, dat in hooge mate hindert, en wel de geheele opzet van het betoog. Er is hier een klaarblijkelijk zoeken naar alles, wat men maar ter verdachtmaking en kleineering van Nederlands houding zou kunnen naar voren brengen. Al hetgeen in den loop der tijden aan beweringen, voorbehouden, trucjes en chicanes, tegenover Nederland is uitgespeeld, al hetgeen aan Insinuaties en tendentieuze voorstellingen te bedenken valt wordt naar voren gebracht, teneinde Nederlands kwade bedoelingen en stelselmatige vijandigheid Jegens België den volke te suggereeren. Dat men, gegeven eenmaal dat er een Nederlandsen-Belgische quaestie bestaat, de schuld daarvan op Nederland tracht te schuiven moge begrijpelijk zijn — het pleit niet voor de kracht van het Belgische standpunt, Indien daartoe methodes moeten worden aangewend, gelijk ze in deze brochure worden toegepast.

Er staat in die brochure veel, dat hier verder gevoeglijk bulten beschouwing kan blijven. De situatie die in den laatsten tijd ln de buurt van

Sluiten