Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft tegenover andere landen verder gaande verplichtingen, dan die in internationale overeenkomsten beschreven zijn. Een „geest" der verdragen, ais waarmede de heer Rotsaert opereert teneinde allerlei verplichtingen voor Nederland te construeeren, die in de verdragen niet beschreven zijn, is reeds daarmede veroordeeld. Maar bovendien - de verdragen, gemaakt in tijden dat men elkanders rechten nog wèl respecteerde, ademen een dergelijken geest niet Men was er zich wel ter dege van bewust, dat door de verdragen verplichtingen werden opgelegd, die een uitzondering beteekenden op de als normaal aangenomen bewegingsvrijheid van lederen staat op zijn gebied .Zoo was het al Heel mooi, dat de oeverstaten van internationale rivieren tegenover elkander een recht van doorvaart over de geheele rivier kregen. Wie zou op het denkbeeld hebben durven komen, daaraan vast te knoopen een verplichting om de rivier te onderhouden en te verbeteren zoodanig, dat zij steeds aan de eischen van de scheepvaart zou blijven voldoen iets waartoe een eeuw geleden trouwens de technische mogelijkheid ten eenenmale ontbrak? Neen, de verplichtingen door de verdragen opgelegd zijn zeer beperkt, en zijn ook als zeer beperkt bedoeld. Maar in den jongsten tijd tracht men van zekere zijde, waar men een imperialissche politiek wenscht te voeren, en de positie van de beheerschers van belangrijke rivieren, zooals de Rijn en de Schelde, wenscht te ondermijnen, die verdragen te hanteeren als wapen

Sluiten