Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten bate Van zulk een politiek. Vandaar de kromme theorieën over inhoud en „geest" der verdragen, die men met politieke doeleinden poogt te verwringen.

Nederland heeft zich op de Schelde, noch ergens anders op zijn grondgebied, eenig recht „toegeëigend". Het heeft daar alle rechten, voorzoover het door eenig verdrag daarin niet bepaaldelijk is beperkt, het heeft geen enkele verplichting, dan die welke het uitdrukkelijk zijn opgelegd. Het „vetorecht" van Nederland op de Nederlandsche Schelde is het natuurlijke uitvloeisel van het feit, dat die rivier tot (het Nederlandsche grondgebied behoort. Indien België de kosten moet betalen van werken, die Nederland op België's verzoek op zijn grondgebied onderneemt, dan is dit wederom niet een „knevelarij", maar het normale gevolg van de omstandigheid, dat Nederland niet een tegenover België schatplichtige staat is, en dat wanneer België wenscht dat bepaalde dingen ten zijnen profijte gebeuren, het toch op zijn minst die dingen zelf bekostigen kan, en niet kan verlangen dat een ander land die voor België betaalt 1). Indien België, in ruil voor Nederlands medewerking tot verbreeding van het kanaal van Temeuzen, ook aan Nederland bepaalde toezeggingen heeft moeten doen, dan komt dit doordat ook Nederland aan België wel eens iets te vragen heeft, en dat, evenzeer

1) Iets anders is natuurlijk, of het in bepaalde gevallen soms om politieke redenen gewenscht ls, dat Nederland vrijwillig de kosten van bepaalde werken geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening neemt.

Sluiten