Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenis in den breede oprakelt), overles met

en goedkeuring van België noodig zou zijn geweest, mist dan ook allen grond.

Indien in den loop der jaren de verbinding van België met den Rijn van zooveel beteekenis is geworden, dan is dat niet te wijten aan een „recht" van wie dan ook op zulk een verbinding, maar aan de bijzonder vrijzinnige verkeerspolitiek, door Nederland hier gevoerd.

Men weet in België wel, dat Nederland niet ln beginsel afwijzend staat tegenover het denkbeeld om zelfs nu nog aan een verdere verbetering van België's verbinding met den Rijn mede te werken, al behoort men dan toch in België te begrijpen, dat alle goedheid, ook die van Nederland, haar grenzen heeft. Ook weet men wel, dat Nederland niet ongenegen is om wijzigingen In het Schelderéglem te helpen aanbrengen, en over verbetering van de verbinding met Gent te spreken, mits het maar om de behartiging van Belgische verkeersbelangen, en niet om aantasting van Nederlands gezag over zijn grondgebied te doen is.

Maar men kome dan niet met lasterlijke aantijgingen tegen de Nederlandsche politiek, en met kwaadwillige verdachtmaking van Nederlands bedoelingen. Heel wat gevaarlijker dan de .geest van Munster", dien men nu wel eens in zijn graf kon laten rusten, is de „geest van Versailles", die aan de Nederlandsen-Belgische verhouding na den oorlog zooveel kwaad heeft gedaan, en nog bij voortduring doet.

Sluiten