Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

èr nimmer 'komen. Maar de belangen waarom het hier gaat zijn veel te groot, dan dat Nederland over deze zaak lichtvaardig zou mogen heenstappen, en iets zou mogen toestaan, waarvan de noodlottige gevolgen met zóóveel zekerheid kunnen worden voorspeld als hier het geval is.

Zoolang men tegen de gerezen bezwaren niets beters weet aan te voeren dan de beschrijving van eenige bestaande rechtsverhoudingen, zooals Mr. Str. ons die (nogmaals: op zeer verdienstelijke wijze) heeft gegeven, een beschrijving die met de politieke bezwaren au fond niets te maken heeft en die hoogstens bewijst dat de bezwaren niet begrepen worden, zullen die bezwaren niet verdwijnen. Integendeel zal het uitblijven van een behoorlijke tegenspraak steeds meer de toch reeds bestaande overtuiging sterken, dat de bezwaren wel degelijk gegrond zijn

Naar gelang in Nederland vaster de meening postvat, dat zij die bereid zijn om aan België het directe kanaal te geven, daarmee Nederland maken tot slachtoffer van de Fransche (en Belgische) imperialistische Rijnpolitiek, zal de Nederlandsche eendrachtige wil om dat gevaar af te wenden, toenemen. In wezen richt deze beweging zich slechts tegen buitenlandsche gevaren, én zij verlangt niets liever dan om dit in eensgezindheid samengaan met de eigen regeering te doen. Maar zij zou zich, werd zij daartoe genoopt, evenzeer richten tegen binnenlandsche

Sluiten