Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar het zijn diep beschamende dingen die wij in Nederland zien gebeuren.

Eerst mocht de natie met voldoening vernemen, dat een Moerdijkkanaal naar het oordeel van Buitenlandsche Zaken was „strijdig met de essentiëele belangen van Nederland". Maar achteraf bleek, dat toch aan België zulk een kanaal werd toegèstaan, en werd de Indruk gewekt, als ware, zulks aannemelijk, en eigenlijk zelfs nog voordeelig ook.

Eerst werd aan de Staten-Generaal uitdrukkelijk verklaard, dat een nieuwe verbinding in het gebied der Tusschenwateren, practisch gesproken tusschen Bath en Dintelsas, de uiterst mogelijke concessie aan België was, dat de regeering zich daarvan niet zou laten afdringen en er ook niet van zou afglijden. Maar toch is bij — zeer in het geheim gevoerde — onderhandelingen dit standpunt prijsgegeven, en werd achteraf beweerd, eerst dat het heelemaal niet prijsgegeven was, en daarna dat het standpunt ook niet het laatste woord was geweest.

Toen kregen wij, indien al niet met vreugde, dan toch met opluchting te hooren, dat de besprekingen waren stopgezet, en het na de verkiezingen optredend kabinet niet mocht worden gebonden. En thans blijkt, dat in stilte de besprekingen zijn doorgegaan, en de natie, welke zich tegen verdere bemoeiingen van Buitenlandsche Zaken voorshands veilig waande, straks met het voldongen feit kan komen te zitten,

Het gebeurde van de 'laatste dagen in Indië

Sluiten