Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een doelbewuste zelfstandïgheicfepolitiek.

De Brusselsche „Standaard" ls slecht te spreken over de rede van oud-mlnlster Bongaerts te Heerlen, waarvan het Dagblad van Noordbrabant in zijn nummer van 15 Februari JJ. een uitvoerig verslag uit den Limburger Koerier heeft overgenomen.

Dit is geen wonder. Wanneer men verwend ls geraakt door de joris-Goedbloed-polltlek van het Nederlandsche Departement van Buitenlandsche Zaken, welke slechts ertoe strekte, door inwilliging van Belgische wenschen zoo gauw mogelijk een verdrag tot stand te brengen, dan ls het zeer teleurstellend om te moeten vernemen, dat voor Nederland ook wel een andere houding denkbaar is, en om in korte trekken de hoofdlijnen van een doelbewuste Nederlandsche zelfstandlgheidspolltlek, gericht op krachtige bescherming van Nederlands belangen, te hooren uitstippelen. De „Standaard" verwijt nu aan den heer Bongaerts, dat zijn programma niet bevorderlijk ls voor „een sfeer van welwillendheid en van begrijpen van elkanders belangen over en weer", en dat het „een pleidooi is voor enge. eenzijdige en chauvinistisch opgevatte aktie, waaruit niets dan nieuwe onwil en tweedracht kunnen voortspruiten." Het is te betreuren, dat het Brusselsche blad

voor het betoog van den heer Bongaerts zoo wei-

Sluiten