Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Diplomaten zij verder in deze inleiding gezwegen. Privat vestigde er reeds de aandacht op in woorden, die in dit geschriftje als inleidend motto zijn afgedrukt. Hij spreke voor zichzelf in den tekst van Privat, en voor degenen die er even Esperanto voor willen leeren, in den oorspronkelijken tekst

Behoeft het betoog, dat Zamenhofs streven nooit in bewustzijnsverenging tot die nieuwe soort „coteriegeest" verschrompelde, die z.t.z. als „omgekeerd chauvinisme" zoo gemakkelijk bij gelegenheid de plichten en verplichtingen kan doen vergeten, die alle menschen jegens den staat van hun ras of inwoning hebben ? Interessanter is het, een feitje uit het werkelijke leven op te halen, bekend geworden door het publiceeren van 375 van de brieven die Dr. Dietterle voor het reeds genoemde Originala Verkaro vergaarde: In 1906 schreef Zamenhof aan den President der Spaansche Esperanto-Vereeniging een briefje, dat vertaald als volgt luidt:

Den Heer R. Codorniu, President der Spaansche Vereeniging; 2. VI. 1906.

Waarde Heer! Naar aanleiding van het huwelijk van Zijne Majesteit

') In dit boekje de hoofdzaak op bl. 109—111. In extenso in het Originala Verkaro, bl. 353—357. Door middel van het Esperanto-sleuteltje (een boekje van 7-| cent, dat nog geen 8 gram weegt), is het leeren lezen van Esperanto, vooral voor menschen met eenige talenkennis, niet moeilijker dan b.v. het leggen van een „legkaart-prent" voor kinderen. En vooral de stijl van Zamenhof-zèlf is eenvoudig en helder.

Sluiten