Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook hem niet, een zéér religieus man te zijn. En zuiverder Christen dan menigeen die als Christen is geboren en opgevoed, blijkt hij, als hij op een congres voor Christelijke Jongeren zegt:

„Ik ben maar 'n Joodsch vrijzinnig homaranist, maar. wat schooner in de wereld dan een volkomen volgen van Jezus' leer?"

„Geleek Zamenhof op Erasmus, die de eerste Europeeër is genoemd?" is ook gevraagd.

Inderdaad zijn er gewichtige overeenkomsten tusschen den denker die 75 jaar geleden in Bialystok werd geboren,

onwaarheid, behalve in verhouding tot het bewustzijn (1 : 17,1). Dezelfde: Mozes sprak voor het ongeleerde volk, dat niets

dan lichamelijkheden vermag te bevatten (1 : 67, 4).

Dezelfde: Tot het ongeleerde volk afdalende, heeft hij (Mozes) zich gehouden aan wat zich voor de zinnen vertoont (1 : 70, 1).

Dezelfde: De Schrift spreekt overeenkomstig de opvatting des volks (2. 1 : 98, 3). —

Dezelfde: Godsdienst is religie, doch religie in engeren zin. Dezelfde: Niet al wat men verzint, is leugen, maar een verzinsel zonder zin, dat is leugen; moet het verzinsel dienen om iets te beteekenen, dan is het geen leugen, maar zinnebeeld der waarheid (3 : 55, 4). —

Lvither (als antwoord op een vraag naar de profeten): Het zijn zeer heilige, geestelijke en ijverige mannen geweest, die over goddelijke en heilige zaken nagedacht en ze overwogen hebben; daarom heeft God met hen gesproken in hun geweten,

en dat hebben de profeten als een zekere openbaring opgevat.

(Al deze citaten zeer bescheiden en eerbiedig uit Nederlandsche vertalingen overgenomen.)

Sluiten