Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederl. hand. Daarna werd vert. verwezen naar de ,,Brita Esperanto Asocio". Deze verwees naar de firma „George Allen & Unwin Ltd" te Londen. Uit de voortgezette correspondentie bleek, dat laatstgenoemden de volledige vertaalrechten ontleenden aan de uitgave van een Engelsche vertaling; doch niettemin schonken zij door middel van een schrijven van de B. E. A. dd. 10 Nov. jl. aan ondergeteekende op de meest welwillende en loyale wijze het vertaalrecht uit het Esperanto voor het Nederlandsch; tengevolge waarvan de firma Van Stockum op 14 Nov. jl. aan de pers een bericht van de aanstaande Nederl. uitgave kon geven. Echter ontving vertaalster op 20 Nov. uit Engeland een officieel contract met het verzoek, in de Nederl. uitgave mededeelingen omtrent de Engelsche uitgave te doen. Hoewel deze uitgave aan vertaalster onbekend is, kan zij op de drukproef aan het verzoek voldoen, doordat een tusschenpersoon haar het nummer van Juli 1933 van The British Esperantist gaf. Deze kondigde de Engelsche vertaling aan met de volgende mededeelingen: „The Life of Zamenhof", vertaald uit het oorspr. Esperanto van Dr. Privat door Ralph Eliott. Uitgegeven door George Allen & Unwin Ltd. — Cloth 4/6, Postage 4d. — Bestel het van de B. E. A".

L. B.—A.

Sluiten