Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vleeschelijke opstanding slaan, en dan zou er vrede op aarde komen:

Gelijk Christus het graf overwon, Zoo zal ook Polen herleven, Om volken te redden, en hun Verbond Voor Gerechtigheid te bezeeg'len x).

In Poolsche kringen en Littausche steden werden de harten door zulke hoop verwarmd. Inmiddels deed zich bij de afzonderlijk wonende Joden eveneens een messiaansche verwachting gevoelen. Wie van de buitenwereld slechts smaad, terugwijzing en leed ervaart, zoekt vreugde in eigen geest en schept zich een eigen innerlijk leven.

Zoo verbreidde zich in Joodsche kringen, in Polen en in de nabuurschap, een smachten naar het Palestijnsche vaderland en naar eindelijk herstel van het volk van Mozes op den beloofden grond. Ook leefde onder hen het onwankelbaar vertrouwen in de heilige roeping der Joden, het volk, door God verkoren en door lijden voorbereid tot groote, onbekende taak. Aldus hadden reeds de profeten der oudheid verkondigd, en verdrukte harten mochten dus hopen:

Verblijdt U met Jeruzalem, En verheugt u over haar

Ziet, Ik zal den vrede over haar uitstrekken Als eene rivier,

En de heerlijkheid der heidenen

l) TTit het VSnch iïev ~Pnnlxrhp Pp.larim.s van Adam Mir.kifivir-z

') Uit het Boek der Poolsche Pelgrims, van Adam Mickievicz, volksdichter, overleden in 1855.

Sluiten