Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezen behoorde Markies Louis De Beaufront, de eerste propagandist in Frankrijk.

De Beaufront kwam niet in Boulogne. Hij hield niet van de „innerlijke idee". Tegen die tendens had hij reeds artikelen in zijn blad L'E sper antiste geschreven. Prof it eerend van de anonyme verschijning van de homaranistische brochure, was hij de eerste om ze belachelijk te maken. Later noemde hij ze een ernstig gevaar voor het succes van het Esperanto.

Deze beschuldiging wondde Zamenhofs hart. Toch bleef hij hoogst voorzichtig. Reeds in Boulogne-sur-Mer stelde hijzelf aan het Congres een verklaring voor, die eenstemmig werd aangenomen. Zij omschreef het officiëele Esperanto als een:

„Poging om in de geheele wereld het gebruik van een onzijdige menschentaal te verbreiden, die, niet in het intieme leven der volken dringend en geenszins bedoelend, de bestaande nationale talen uit te stooten, aan menschen van verschillende natiën de mogelijkheid van onderling verkeer zou schenken; die als verzoenende taal van openbare inrichtingen zou kunnen dienen in de landen waar verschillende volken onderling over de taal strijden; en waarin werken zouden kunnen verschijnen die voor alle volken gelijkelijk belang hebben.

„Iedere andere gedachte of hoop, die deze of gene Esperantist met het Esperantisme verbindt, is zijn zuiver persoonlijke zaak, waarvoor het Esperantisme niet verantwoordelijk is".

Laatstgenoemde zin moest voldoende zijn. Doch het

Sluiten