Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaam en broederlijk zouden kunnen verkeeren, zonder

elkaar hun volkseigenaardigheden op te dringen De

tijd is nog niet daar, om alle bijzonderheden van ons devies nauwkeurig te formuleeren; zij zullen zich geleidelijk en vanzelf door ons j aarlij ksch samenkomen en

samenleven vormen Meer en meer, beginnend met

onbelangrijke dingen en overgaand tot gewichtiger zaken, aanvangend met zuiver stoffelijke aangelegenheden en overgaand op alle zijden van den menschelijken geest en van de moraal, zal men ons verschillende middelen aan de hand doen, die tot verbroedering en tot het afbreken der muren tusschen de volken kunnen dienen — en dat alles zullen wij onderzoeken, aanvaarden of niet-aanvaarden; maar nooit moeten wij het bij voorbaat blind verwerpen. Want al wat tot verbroedering en tot het sloopen der vijandige muren dient — als het zich maar niet met het intieme leven der volken bemoeit — behoort aan

de groene banier

„In het diepst van uw hart draagt ge allen die groene banier; gij allen gevoelt, dat zij méér is dan enkel maar zinnebeeld van een taal. En hoe meer wij aan onze jaarlijksche congressen deelnemen, hoe meer wij ons zullen verbroederen en hoe meer de beginselen van het groene vaandel in onze ziel zullen dringen. Velen worden lid van het Esperantisme uit nieuwsgierigheid, ais sport, of misschien zelfs om gewin dat men ervan verwacht; maar van het oogenblik af dat men Esperantoland voor het eerst bezoekt, wordt men zijns ondanks allengs aangetrokken en geeft men zich aan de wetten van dat land over. Langzamerhand zal Esperantoland de opvoedingsplaats van de toekomstige verbroederde menschheid worden,

Sluiten