Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreugde; ieder gemeenschappelijk gevoel in den broederkring van hoopvolle menschen, al wat in gemeenschappelijke ervaringen van hoog of diep gehalte was, vond bij hem oprechte uirdrukking:

Se longa sekeco aü ventoj subitaj Velkantajn foliojn desiras, Ni dankas la venton, kaj repurigitaj Ni forton pli f resan akiras .

Dit lied, La Vojo 2), schreef hij reeds vóór het congres van Boulogne. Zijn Al la Fratoj 3) zelfs nog vroeger. Droefgeestig klinken nog vele gedichten, maar evenals in den treurmarsch van Chopin: na een langzaam adagio wekken plotseling wakkere muziekklanken op tot moedig voorwaarts gaan:

Ne mortos jam nia bravega anaro, Gin jam ne timigas la vento, nek staro. Obstine gi pasas, provita, hardita, Al cel' unu fojon signita 4).

*) Zakelijke inhoud:

„Als lange droogte of plots'linge windvlaag Verwelkende blaadren verscheurt, Dan dank'n wij den wind en voel'n ons gezuiverd, Met frisschere krachten gezegend". — Vert.

2) De Weg. — Vert.

3) Aan de Broeders. — Vert.

4) La Vojo (De Weg). Fundamenta Krestomatio, 1903. — Zakelijke inhoud:

„Niet sterven zal onze moedige staf, Haar beangstigt geen wind en geen stilte. Standvastig, beproefd, gehard, schrijdt zij voort Naar 't doel dat voor immer zij stelde". — Vert.

Sluiten