Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijken, wijzend op de eeuwige glorie van de martelaren, voor vaderland en Christus beide gekruisigd. Waarom niet Poolsch en Christen worden ?

Maar toch; op school draaiden Christenmeisjes aan Jodinnetjes den rug toe. Aldus gebood een of ander chauvinistisch ouderpaar. Argelooze vriendschappen werden verbroken. Spotwoorden weerklonken. Waar was liefde en edelaardigheid? Zamenhofs dochtertje sloeg zwijgend haar armen om zijn hals. Het kind begon zijn diep zielelijden te begrijpen.

Van die liefdelooze ouders geloofden velen volstrekt niet aan de Christelijke leer. Zij gaven alleen om de kerkelijke omlijsting. Dus aan atheïsme de voorkeur geven ?

„Officiëele godsdienstloosheid (welke overigens, het niet-gelooven van dogma's verwarrend met volstrekt niet-gelooven aan God, niet voor een ieder aannemelijk is) helpt niet veel, om de religieuse scheiding tusschen de menschen op te heffen; want menschen binden kan alleen een positieve gelijkheid, niet een negatieve. Alleen die twee menschen komen elkaar nader, die, ieder voor zich, dezelfde religieuse beginselen in een bepaalden concreten vorm aanvaarden; maar de nietgeloovige van den eenen godsdienst en de nietgeloovige van een anderen godsdienst blijven voor en na elkander vreemd. Bovendien, daar godsdienstloosheid den mensch geen enkelen positieven steun geeft, duurt zij gewoonlijk niet lang, en de kinderen of kleinkinderen van een ongeloovige keeren gewoonlijk tot een der bestaande godsdiensten terug, althans tot haar uiterlijke vormen. Iedere concrete religie, van welken aard ze ook zij, wordt tot in het oneindige

Sluiten