Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den haat en de onrechtvaardigheid tusschen volken en volksstammen doen verdwijnen; maar opdat dit ethische stelsel niet vluchtig en waardeloos zij, zooals veel hedendaagsche schoone theorieën, stellen wij voor, er den vorm van een volkomen concrete, eens voor al vastgestelde religie aan te geven, die met de moedermelk kan worden ingezogen en die automatisch erfelijk is".

Dit onderwerp wilde Zamenhof met homaranisten bespreken bij gelegenheid van het Tiende Algemeene Esperantistencongres, dat in Augustus 1914 in Parijs zou plaats hebben. Maar het chauvinisme alom beangstigde de Parijsche organisatoren. Zij verzochten Zamenhof, een dergelijke vergadering niet tijdens het Congres bijeen te roepen, zelfs niet particulier. Vervolgens stemden zij er evenmin in toe, m het blad met het congresprogramma zijn eersten uitnoodigingsbrief tot een na het Congres volgende zitting van homaranisten te doen afdrukken. Wat zouden de Fransche nationalistische bladen wel zeggen, als zij zagen, dat de auteur van de taal zelf het initiatief tot een dergelijke zaak nam? De chauvinistische strooming werd zoo sterk, dat zulke dingen zelfs de vreedzame betamelijkheid tegenover bmtenlandsche congresbezoekers in gevaar zouden brengen.

Opnieuw tot in de ziel getroffen, maar als altijd zonder zich gekrenkt te voelen, begréép Zamenhof. Maar waartoe had dan zijn heengaan in Krakau gediend ?

Zal dan eerst de dood hem vrijmaken om zijn gedachten volledig te verbreiden? Niettemin besloot hij naar Parijs te gaan en met vrienden te overleggen over het arrangeeren van een speciaal congres in een neutraal land.

Onderweg hield den 30sten Juli in Keulen de oorlog hem

Sluiten