Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij alleen maar de kaart van Europa gaan overmaken en oplappen ? Zult gij enkel maar beslissen, dat het stuk land A aan het volk X toebehoort, en het stuk land B aan het volk Y?"

Volgens Zamenhof kon slechts een enkele beslissing Europa van ruwe verwildering redden. Dat was de officiëele proclamatie en bevestiging van dit grondbeginsel: „ieder land behoort moreel en materieel met volkomen gelijk recht aan al zijn zonen". Maar om dit te verwerkelijken, zou het noodig zijn, neutraal-geographische namen aan de staten te geven, in plaats van den naam van een volksstam. In een rijk genaamd „Rusland" geloofden de Russen zich de eigenaars; en Letten, Estlanders en Polen werden verdrukt. In een land genaamd „Polen" gevoelen de Polen zich de meesters, terwijl Joden, Roethenen en Littauërs zich over vernedering beklagen. In de vroegere „Doorluchtige Republiek" beschouwden de verschillende stammen zich meer als gelijken, alleen al door den naam. Evenzoo geven de woorden „Zwitsersche Confederatie", „Vereenigde Staten", „Brazilië" geen enkel afzonderlijk volk het recht, het land zoo te zeggen als van zichzelf in het bijzonder te beschouwen en de overige bewoners slechts als getolereerde vreemdelingen. Daarom wees Zamenhof met aandrang op het gewicht van die kwestie, en kwam hij terug op zijn denkbeeld van neutrale namen met het achtervoegsel -io.

Concludeerend stelde hij aan de diplomatie voor, de volgende wetten onder internationale garantie in te stellen:

„ 1 °. Ieder rijk behoort moreel en materiëel aan al zijn natuurlijke en genaturaliseerde bewoners, van welke taal, godsdienst of onderstelde afstamming zij ook zijn; geen

Sluiten