Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij zóózeer „God in het hart" droeg, dat hij de bestendigheid van geestelijken arbeid over den dood héén besefte en de verschillende menschelijke godsdiensten zoo te zeggen als verschillende hulsels van eenzelfde waarheid beschouwde.

Reeds vóór Abdul-Baha, den vermaarden Perzischen profeet, die hem bewonderde, antwoordde hij aan een congres van Christelijke jongeren dat hem begroette:

„Ik ben maar een Joodsch vrijzinnig homaranist; maar wat schooner in de wereld dan een algeheel volgen van Jezus' leer?"

Toch — wat moeilijker voor een zelfzuchtige, chauvinistische, winzuchtige cultuur ?

Zamenhof zag heel duidelijk de materiëele zijde der hinderpalen. Daarom stelde hij practische middelen voor, om hefde mogelijk te maken. Daarom gaf hij aan de menschen die samenbindende taal, bewonderenswaardige vrucht van een harmonisch genie. Op duizenden lippen legde hij een werktuig ter verbroedering. Aan duizenden levens schonk hij begrip, nut, verheugenis. Niet preeken wilde hij, maar helpen x). Daarin bewees hij, van zijn tijd te zijn. Een groot heelmeester der menschheid. Liefderijk boog hij zich over ieder ziek, vergiftigd lichaam. Hij besefte de oorzaken. Hij zag de nooden en kwam er aan tegemoet. Niet enkel door woorden, maar door daden. Niet enkel met raadgevingen, ook met serum.

l) Interessant voorbeeld van zijn hulpvaardigheid voor de menschen is zijn uitdenken van een volledig uitgewerkte schrijfmachine in 1891 1892.

Sluiten