Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Dis miskien gewens om die aandag op 'n paar algemene punte belangende hierdie studie te vestig.

Die laaste hoofstuk (II) is die eerste geskryf. Die tweevoudige nie-verskynsel het dan ook die meeste tyd in beslag geneem en beslaan die meeste ruimte. Daarna het die Inleiding aan die beurt gekom, en toe Hoofstuk I. Ek wou graag ook die uitgebreide wyse van meervoudsvorming op -s in Afrikaans behandel het, maar die artikels in De Nieuwe Taalgids (Jg. 19 en 20) na aanleiding van prof. Ohmann se bydrae (Der s-Plural im Deutschen in Annales Acad. Scient. Fennicae, ser. B, Tom. xviii, no. 1, 1924) het my weer gewys hoe die opvattinge nog altyd bly uiteenloop. Voor ek iets deegliks hieroor kan lewer, moet ek meer tyd hê om my verder in die kwessie te verdiep. Dit sou Hoofstuk I gewees het. Wat ek sover hieroor het laat ek dus vereers agterweë bly. Voorlopig mag ek meedeel dat die -s-pluralisering na my bevindinge sover heel goed verklaarbaar is sonder aanname van vreemde invloed (Vgl. Wittmann, t.a.p., blss. 54 en 72). Die rol van verkleinwoorde mag in hierdie verband nie onderskat word nie. Opmerklik is juis dat die -s-meervoudsvorming enigsins verband skyn te hou met die algemeenwording van die gebruik van verkleinwoorde. Dit was dan ooi* veral met die oog hierop dat die vedkleinwoorde op -ie in Hoofstuk I behandel is. Hierdie hoofstuk wek die indruk van iets fragmentaries. Geïsoleerd besien is sy draagwydte nie groot nie. Dog teen die gevaar om dit toen onregte moedswillig geïsoleerd te beskou, moet ek waarsku. Die hele studie kan slegs in die verband besien word, waarin die dele tot mekaar te staan kom as dele van 'n eenheid, soos die eenheid afgbaken is in dieindeling. Eers dan blyk die doel en nut van Hoofstuk I wanneer 'n sintese geskep word. bv. by die -s as 'n middel van meervoudsvorming. Hierdie probleem is besonder belangrik en interessant, nie net vir Afrikaans nie, maar ewe-eens vir ander Germaanse tale, bv. vir Nederlands waar die

Sluiten