Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

§ 1. Die huidige stand van die Afrikaanse taaiwetenskap.

Niemand het hom daaraan gewaag om die groot probleme aangaande Afrikaans as taal sinteties te behandel nie. Gewoonlik word die aandag aan een of ander onderdeel gewy, te dikwels om 'n vooropgestelde teorie te bewys, maar ook wel om eenvoudig 'n beskrywing van bepaalde taalverskynsels te gee, sover as hulle binne 'n afgebakende studiegebied val.

In sy Utrechtse proefskif: Oor die Afrikaanse Sintaksis, (Amsterdam, 1923) het dr. J. J. Ie Roux, B.A. 'n enige i) poging aangewend om sketsmatig die groeigang van Afrikaans histories af te baken. Hy onderskei vier periodes:

1. Die sewentiende eeu, of die tydperk van neersetting. Hy sê hiervan „dit was die tyd van die ontstaan van Afrikaans." (aldaar, Voorw. p. ii).

2. Die agtiende eeu, die tydperk van uitbreiding en af sondering, van Europese beskawingsinvloede. Teen die einde van die agtiende eeu kom die blankes in botsing met die Bantoes tamme. „In hierdie tyd het die levensvatbare deel van die veranderinge wat in die sewentiende eeu ontstaan het, bestendig en uitgebrei geword" (ald., p. ii).

3. Die neëntiende eeu, toe Engeland vergoed die Kaap in besit geneem het en Engels die voortbestaan van Afrikaans bedreig het. By wyse van verset het daaruit op staatkundige gebied die Groottrek en die eventuele stigting van die twee Boere-republieke ten Noorde van die Oranjerivier voortgekom; op politieke gebied val die stigting van die Afrikanerbond in die Kaapkolonie te noem, op

*) De Indeling van dr. F. C. L. Bosman (in Afrikaanse Grammaiika" deur Botha en Burger) kom hier nie van pas nie. Hy wou 'n skema hS vir die oudste geskrifte.

Sluiten