Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid die naam Afrikaans aan ons taal gegee.1) Dit is eintlik deur hulle bemoeiinge dat die naam ingang gevind het — ook in Nederland.

4. 1900-vandag: deur die uitwendige gebeurtenisse raak die Afrikaners geheel-en-al gespeen van Nederland as 'n vaderland en soek hulle hul nasiekrag in hulself — nie meer buitekant hulle nie! Hulle word vinnig heeltemal taalbewus en selfstandig. Die periode van Dilletantisme is ook ver-goed verby — nie net in die taalstudie alleen nie I

Van hierdie afdeling het die eerste nog die meeste die belangstelling gaande gemaak, daarna eers die vierde. Afdeling 2 en 3 het nog geen verleidelike bekoring vir ons studente gehad nie: afdeling 2, omdat daar so uiters-min gedokumenteer is om op af te gaan, waardeur die studies hier 'n sterk spekulatiewe karakter noodsaaklik moet hê, 'n vereiste wat weer by die student volkome rypheid en 'n

*) Oor die benaming is ook al gediskuteer. Meyer-Benfey wys op die tekortkominge van die term vir die Duitser en meen die voorkeur aan „Burensprache" te moet gee. Hy stel hom op die Europese standpunt W. J. Viljoen, 'n gebore Afrikaner, verkies die term „Cap-Hollandisch" — dit was nog voor die Angloboere oorlog: Ook hy word Duitser in sy proefskif. P. J. du Toit vind dit in 1905 nog nodig om 'n kortademige pleidooi ten voordele van die benaming „Afrikaans" te lewer (Afrikaansche Studies, blss. 1-4).

Die hele saak verdien nouliks al die gedebatteerdery. Dit is dood-eenvoudig, as dit maar net in die lig van die geskiedenis besien word.

Toe die afwyking van die Nederlandse moedervorm die spreektaal so skerp afteken dat dit belangstelling in die omstandigheid begin opwek het, het die naam daaraan uiting gegee dat dit net as 'n plaaslike, 'n „Kaapsche" afwyking van Hollands, nou „Hoog-Hollandsch" aangesien is; vandaar ook die term Kaaps-Hollands en Cape Dutch.

Maar na die Groot-trek en die exodus oor die Transgariepse, het die woord „Kaaps" wel te eng geword. Toe die beweging vir die erkenning van die landstaal omstreeks 'n veertig jaar later wortel geskiet het, was Afrikaans die taal van die belangrikste kontingent blankes van beskaafde .Afrika", die taal met 'n toekoms — heel natuurlik die beste kandidaat. Dat kort daarop 'n Su/d-Afrika teen die orige dele te staan gekom het as gevolg van die belangstelling wat Europese moondhede in die barbaarse praktijk van koloniale besit begin toon

het was geen aanleiding om die naam tot „Suid-Afrikaans" te verander nie

die gedagte van Suid-Afrikaners het maar eers met die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika in 1910 begin posvat

Sluiten