Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dieselfde rigting as dr. Bosman gesoek, hoewel voor 1916 minder ewewigtig as hy. So omstreeks 1921 na die verskyning van prof. Boshoff se eerbiedwekkende proefskrif, om maar 'n datum te kies, het die Afrikaanse geleerdes byna sonder uitsondering aan die kant van die Boshoffer en van Boshoff, die leiers, gestaan, met, soos gesê, die Nederlanders in die reël aan die ander kant. Dr. Bosman sê: „In sover nou as Afrikaans nie die spontane ontwikkeling van Nederlands is nie, is dit 'n ontwikkeling van Nederlands onder invloed van die geadapteerde Nederlands van vreemdelinge." (Afrikaans en Maleis-Portugees, bis. 118). Om die onderskeid tussen die twee rigtinge goed uit te bring, kan 'n mens prof. Hesseling se standpunt ooreenstemmend met die van Bosman so formuleer: „In sover nou as Afrikaans nie deur die Maleis-Portugese slawe- en handelstaal gekreoliseer is nie, het dit Nederlands gebly, om later weer meer Nederlands te word, in aansluiting by die Bybel- en kerktaal." Prof. Boshoff neem alles wat in Nederlands (A -B. of dialekte) voor 1652 bekend was, as erfgoed vir Afrikaans aan, „tensy daar teenbewyse is". Waar Nederlandse dialekte verder dieselfde eienaardighede as Afrikaans besit, hoef aan vreemde invloed nie ter verklaring gedink te word nie.

Baie gesigspunte het nog duister gebly. Dit was deels te wyte aan 'n sekere „Kleinsehen grosser Dinge" in die terme van prof. Heymans, deels aan onvoldoende voorstudie, sodat dit haas onmoontlik was om 'n sintetiese blik van baie onderdele te verkry.

Om die uiterlike wordingsprobleem deeglik te deurgrond sal die studie hom veral langs die volgende bane moet beweeg :

1. 'n Ondersoek van die 17e eeuse Nederlandse Dialekte en van die 17e eeuse Seemanstaal.

Dit behoort die wegspringplek te wees. Afrikaans het uit die verskillende Nederlandse streek- en seemanstale op Suid-Afrikaanse bodem voortgespruit, ewe-as die Nederlandse beskaafde taal uit dialekte van die tyd voortgekom het, sodat n mens tereg die beskaafde Nederlands van vandag die ouere suster van Afrikaans kan noem, en nie die moeder nie.

Van watter dialekte vind ons oorweënd spore in Afrikaans? Die meeste persone wat hulle hiermee besig gehou het, het moderne

Sluiten