Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verskeie ander geleerdes het later op die moontlike rol van die kindertaal gewys, en waarskynlik niemand so sterk as prof. D. B. Bosman nie. d.i. in die omwerking van sy proefskrif. Die slothoofstuk handel juis oor „Die rol van Kindertaal". Hy het dit hier o.m. oor die deflektering in Afrikaans. Na aanleiding van die foute wat Keesje (in De Roman van een Kleuter) maak wanneer hy die ww. moet gebruik en die ooreenkoms in neiginge daar en in Afrikaans, som dr. Bosman op: „In verband met die voorgaande paragraaf het ons hier 'n komplete verklaring van die Afrikaanse werkwoordelike stelsel" (Ontstaan,1 bis. 147). Dit het hy in 1923 geskryf, in die latere herdruk kwalifiseer hy ,,'n komplete" met „byna". Dr. Boshoff skyn nie geneë te wees om te veel in die vormleer te probeer verklaar uit die geadapteerde taal van die vreemdelinge nie. Hy skyn meer aan die moontlikheid van natuurlike ontwikkeling te dink, in elk geval heg hy meer waarde daaraan as dr. Bosman, of beter, stel dr. Bosman meer op rekening van vreemde invloed. Onlangs het prof. G. Besselaar in die Gedenkboek van de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging, (1931) weer die aandag op die rol van die kindertaal gevestig (bis. 208).

Hier is ons seker by die rykste probleem in die Afrikaanse taalgeskiedenis. Dit sal altyd verwondering wek dat die kindertaal tot nog toe met die oog op ons vraagstuk so weinig wetenskaplik ondersoek is.

Die geskiedenis maak herhaaldelik melding van taalverandering in die mond van die kind. Van Rheede spreek ondubbelsinnig sy besorgdheid oor die einste gebeure in 1685 uit, waar hy vertel hoe die Hottentotte 'n krom, byna onverstaanbare Nederlands praat (waarvan Kolbe ons enige tyd later 'n paar voorbeelde sal gee) en vervolg: „soo volgen de onze haer daer in nae, ja zoodanigh de kinderen van onse Nederlanders haer dat mede aanwendende een gebroken spraek gefondeert werd, die onmogelijck sal wesen nae de hand te verwinnen..." (by Bosman, Ontstaan, 1923, bis. 20). Naas sulke direkte getuienisse staan die uitsprake wat 'n ander kant sterk belig — die kinderrykheid van die Kaapse families. Reisigers maak herhaaldelik melding hiervan — dit is vir hulle so

Sluiten