Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

servants, but even more effectually playfellows of his own age or rather slightly older than himself, with whom he is constantly thrown together for hours at a time and whose prattle is constantly in his ears at the most impressionable age ... It is also a well-known fact that the children of Danish parents in Greenland often learn the Eskimo language before Danish ..." (bis. 147).

Oor die uitspraak van die taal onder kinders in gebruik nog een diktum, wat presies klop met die bevindinge van von Wielligh hoërop gesiteer: „And so we may say that the most important factor in spreading the common or Standard language is children themselves". (bis. 147) Die oordeelvelling van prof. Bosman in sake die Afrikaanse werkwoordelike ontwikkeling het ons reeds gegee. Dit kan oor die hele gebied van die grammatika nagegaan word.

Neem nog in aanmerking dat hierdie neiginge presies dit vertoon waarin Afrikaans sy van Nederlands afwykende uiterlike karakter te sien gee; bedink nog Jespersen se bevinding aangaande die aanlering van 'n vreemde taal deur volwassenes („The analogy of its imperfections with those of a baby's speech in the first period is striking and includes errors of pronunciation, extreme simplification of grammar, scantiness of vocabulary ..." (Language, bis. 225)), dan skyn dit tog bevreemdend dat ons nog geen breed-opgevatte „kindertaal-teorie" gekry het nie — in ons teorieryke tyd.

5. 'n Nuwe Omgewing en wat dit meebring: verwydering van die stamland, afwesigheid van baie kontrolerende faktore, en aanpassing aan nuwe vereistes wat in die woordeskat afgespieël word, maar ook in die koloniale taal die kiem lê van anders-wees. Die rigting van taalewolusie in hierdie geval is by Sweet aangedui. Prof. Bosman wy 'n uiteensetting aan wat isolasie vir ons eerste koloniste moes beteken het toe paaie nog ,,'n eufemisme" was (Ontstaan, bis. 131, e.v.) Dr. Pannevis het die eerste op hierdie faktor attent gemaak (t.a.p., bis. 104). Ook heg hy veel waarde aan die verbreking van die politieke band met Nederland, waardeur die Afrikaanse Beweging noodsaaklik geword het (ald., bis. 105).

As 'n mens verder op die verskillende faktore let, val 'n sekere ooreenkoms in aard in die oog. Die Seemanstaal gee ons 'n beeld

Sluiten