Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beperkinge en die rigtinge van die voorgenome studie aangegee, behalwe dat daar nog een kant is wat nou aandag opeis. As die studie ook verband hou met die ontstaansmoontlikhede, is dit gewens om daarvan die raamwerk op te timmer sodat 'n mens kan sien wat gedoen is en gedoen moet word, en watter nut van die voorgenome studie kan verwag word, d.i. insover as dit die aspek aanbelang.

Naas die wat ? staan die hoe ? Soos die twee vrae saamhang, so is die een ten dele in die ander beantwoord. Waar ek metodies van moderne Afrikaans uitgaan, val die ooreenstemming in strekking by my en prof. Ie Roux op.

Dog wat van die logiese indeling ? Hier moet 'n mens net kies wat hom die beste lyk. Dit kan gesê word dat ons indelingsstelsels in hoofsaak op die basis van die Latynse grammatika s berus. Ons Afrikaanse taalgeleerdes wat meesal in Europa geskool is, die. hart en hoof van ons beskawing, het die beste uit die stelsels oorgeneem. Juis waar veral gelet word op die verskille tussen die Afrikaanse en Nederlandse taalvorme, so dikwels met Nederlands as uitgangspunt, word die gebruiklike indelingswyses ook oorgeneem. Maar teen die sisteem en die terminologie daarvan

is herhaaldelik besware geopper, en dit sal nog lank voortduw

ten dele met reg. Daar is iets, voel die mense, nie in die haak nie. Ogden en Richards (The Meaning of Meaning, Londen, 1920) druk die kern van die moeilikheid pregnant uit: „What is wrong with Grammar is not its defective terminology but the lack of interest displayed by Grammarians in the less arid and familiar

portions of the field which it professes to cover" (bis. 261)

so sien die voorstanders van die leer van Taalsimbolisme die toestande. Daar sit baie waarheid in1). Nou kom dit my voor dat prof. Jespersen se voorgestelde indelingsbasis die beste is om al die moeilikhede tegemoet te kom, al het dit die nadeel, of wat vir sommige as sodanig kan toeskyn, dat dit tot so veel herhaling aanleiding kan gee. Breedvoerig het hy sy skema uitgewerk in

1) VgL nog vir 'n ander standpunt: Theodor Kallpky: Neuaufbau der Gcammatik. Leipzig-Berlin, 1928.

Sluiten