Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

asof dit minder-belangrik is, versmeltend in die wegsterwende klankekoor van die sin. Daardeur verleen dit verder aan die ontkende sinsgeheel 'n sekere ritmiese beweging van volheid, met sy sagte eind-verglyding. Juis dit, die bepaalde psigologiese aspek, wek die vermoede van vreemdigheid en enigheid van die Afrikaanse ontkenningsprosedure. Tog beskik Afrikaans hier oor 'n middel wat nuttig is, wat soms groter duidelikheid en meer kleur aan die ontkenningseenheid verleen deur dit duidelik en melodies af te baken, deur so te toon waar die gekontradikteerde of gekontrasteerde groep sy afsluiting vind en die orige begin / Nie jy nie, jou broer is die een aan wie die eer toekom / En toe hulle vanweë die skare nie naby Hom kon kom nie, maak hulle die dak oop waar hy was — Mark. II, 4 / En (Hy het) hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te neem nie as net 'n stok alleen ... (Mark: VI, 8 / Die man wou gladnie weer besluit om ons te verlaat en na sy huis-toe te gaan nie //. Dit is juis hierdie gevoel van afronding waarvan sprake in D. 3 was.

Om te kom tot 'n beter begrip van die vaakvoorkomende, die negatiewe eenheid psigologies-ritmies afrondende twee(meer-)voudige ontkenningspartikels, moet ons ten slotte die gevalle nog beskou van 'n ander oogpunt uit, nl. i.s. die spesiale of nexale aard daarvan. By die enkelvoudige ontkenning (A. 3 word uitgesonder) is alleen op te merk dat ons onder A. 1 'n spesiale, onder B (byna deurgaans) 'n nexale ontkenningstipe het. Gevalle onder D en E is op een lyn met die onder C te stel, waarby die memand-groep gereken word.

By die niemand-groep is twee klasse te onderskei: niemand, niks, geen (g'n), wat pronominale, nooit en nimmer, en nêrens, wat (temporale en lokale) adverbiale besondere ontkenninge is. Nie is in Afrikaans, behoudens 'n paar verstarringe, soos verniet of in geykte uitdrukkinge soos: as iet kom tot niet .... slegs 'n modale bijwoord van ontkenning.

Ongeveer eenders lê die verhoudinge by C, behalwe dat die skeidingslyn tussen die spesiale en nexale ontkenningswyses nou en dan moeiliker te trek is, daar die gebiede soms maklik ineenvloei. Vereers dien tog opgemerk te word hoe sterk die spesiale ont-

Sluiten