Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bain en Rex dit voorgestel het, nie 'n enkele keer tot uiting nie. (F. Bosman, ald., blss. 541-3).

Ongelukkig is die ander stukke wat in aanmerking kom, my nie toeganklik nie. Maar dit kom daar nie eintlik besonder op aan nie. Die paar brokstukke wat by wyse van proefbladsye in diePlate-atlas by die Afrikaanse Letterkunde (Pretoria, 1931) gefaksimileer is, gee al van die dubbele ontkenningswyse n beeld wat duidelik genoeg in sy omtrekke afgeteken staan.

I. In die brief van J. Leesgierig uit Stellenbosch (28/xü/,60) staan o.m. die vdgende interessante sinnetjies: / 1. Het is toch nie reg nie zoo as dat hier toegaat, ... j 2. Hulle wil nie heh nie dat die mensche voor 9 uur en na zon onder moet komen / 3. Ja, zeh jij. jij praat reg want jij lag nie alleen nie ... / 4. Maar ik gee nie om nie om ver hulle een kers mee te breng ... //.

II. By Meurant (1861): / 1. ... as hulle nog maar daarme ophou dan was het nog nix-nie //.

III. By Timon van Athene uit Potchestroom (e.d. 17/vü/*66): / 1. Is dit dan nie waar nie dat de Goffirmint bezig is om ... / 2. Die leeningen in het oog houdende moes ons dan ook nie "a leede of the monish" gerky het nie. die reeds uitgedeel is ? //.

IV. By Samuel Zwaartman in sy derde Boerebrief uit Fraserburg (o.d. 10/i/70): / 1. Nou het hulle drie slagters op de dorp. of Iiewers vier gloo, ik weet nie reg nie //.

V. Uit Die Geskiedenis van Josef ... (1873): / 1. Hoe dikwils het ek nie in mijn gedagte met Josef saam gegaan nie na Dotan toe, ... / 2. Hoe jammer was ek nie voor die arme Josef nie toe hy daar in die kuil lê / 3. Nou ek is dan ook nie de eenigste nie wat die storie van Josef mooi vind nie, want ... /, en as Klaas Waarzegger Jnr.: 4. Jy moet tog nie jou tyd verkwis nie om die (man) teun te skrywe //.

Uit die Patriot-tydperk kies ek eindelik Dire Storiis van G. R. von Wielligh, (eerste uitgawe, 1906 te Paarl): / 1. Dit is di fertellings op gemaak deur 'n nasi wat nou byna gen bestaan meer het ni. p. 1 / 2. Gedeeltes hom ni duidelik ni het hy weer laat o'erfertel, p. 2 / 3. Wanneer hulle lippe ni meer tot ons kan spreek ni, p. 3 / 4. Gen een ontsiin syn lewe ni / 5. Party fan di fo'els kan ni meer

Sluiten