Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoeffe nie, en / 7. We hebben er over late schiete, maar tog nie feul nie — almal uit Antwerpen, meegedeel deur dr. Goossenaerts / 8. 'kep el de lesse nu ni chat oek nijè ? — Mechelen / 9. 'k heb nie alles moge zegge van de X (zijn patroon) nie — Suide van Turnhout) / 10. Uit Werchter: „de dubbele ontkenning wordt hier wel degelijk gebruikt, vooral in vragen: 't is nie waar nie; is 'n nie waar nie ?" / 11. „Men vroeg daar (te Haecht) namelijk aan iemand of daar de dubbele ontkenning ,niet' bestond, en die persoon antwoordde zeer oprecht: ,Ik heb dat van ze leve nie gehoord nie'" / 12. Das ook nie veul nie, („wordt gewoon gebezigd", naby St. Truyden / 13. dat hebbe ze vroeger ook nooit nie gevraagd nie / 14. Te St. Pieters-Woluwe by Brussel / 15. Te Lummen //.

Daarop vervolg hy: „Ziedaar een groep met voorbeelden, waarover ik, na een paar weken rondvragen en luisteren, nu reeds beschik — zonder speciaal daarvoor te hebben rondgereisd. Zij liggen verspreid over West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Brabant en Limburg; ver van elkander verwijderd en zeldzaam nog zoo ge wilt, maar zeer talrijk met betrekking tot de weinige navraag waarvan zij de uitslag zijn" (bis. 6). Hy verwag dan ook dat die verskynsel „nog op talrijke plaatsen" zou kan opgeteken word.

Dit is inderdaad so. Uit die paar antwoorde wat op prof. Blancquaert se versoek om meer gegewens, ingekom het, haal ek enige sinne aan uit 'n brief van dr. J. L. Pauwels, waarin enige uiters belangrike algemene opmerkinge oor die ook Suid-Nederlandse verskynsel gemaak word. Hy sê o.m.: / „Het bestaan van dubbele ontkenningen als nooit niet meer e.a. was me reeds bekend. Doch de dubbele ontkenning met eind ni was me nog nooit opgevallen. Uwe uiteenzetting maakte er me attent op en, merkwaardig genoeg, den avond zelf van dien Zaterdag betrap ik me zelf bij het dialect spreken op dezen zin:

en hij heeft er mij nooit niet meer achter gevraagd niet!

Een Leuvensch doctorandus histor. uit mijne buurt verzekerde mij dat hij zelf courant de bijgevoegde negatie ni op het einde van den zin gebruikte. Hij was er zich van bewust omdat er hem eens iemand te Leuven opmerkzaam op gemaakt had dat hy ZuidAfrikaansch sprak.

Sluiten