Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ju no kan seg mie wat Ju wil hem ?

Mie no kan.

Hueso ? Ju no kan seg ?

Mie no wil, fordeimaek mie Meester ha seg mie, dat mie mut praet die Woort na Ju Meester mie self." (bis. 52).

Tog is dit onnodig om sover te gaan. In Suid-Afrika kan die vraagstuk op hierdie punt vandag sogoed bestudeer word as voor 1800. Die verhouding van Engelse en Zoeloes in Natal is veel meer ten gunste van die „onbeskaafdes" vandag as dit in die goeie ou slawetyd in Kaapland die geval tussen die Hollands- en nie-Hollandssprekendes was, en tog ken ek nog in die Engelsman se kombuis-Zoeloe, nog in die Zoeloe se basterd-Engels, enigiets wat met ons probleem die minste uitstaande het.

Ons word dan gedwing om met die oorgeërfde neiginge te opereer, en dus die dubbele ontkenningswyse in sy Afrikaanse gestalte as embrionaal oorgeërf te beskou, of om hierdie verskynsel as 'n Afrikaanse ontwikkeling met Nederlandse parallelle te bestempel. Dit is opmerklik dat waar ons ook al gesoek het, buitelands die Nederlandse spraakgebied niks, wat in aanmerking kan kom, die vorm nie ... nie te sien gegee het nie, al het ons die verskynsel wel in (Noord-)Duitsland vermoed. Dr. J. J. le Roux se opmerking, dat dit aantoon hoe die verskynsel dus wel sonder noodsaaklike aanname van vreemde invloed kan voorkom, skyn my juis te wees.

Ons probleme kan op hierdie stadium as volg samegevat word:

1. Het ons enige aanleiding om te glo dat die (of *n) dubbele ontkenningswyse gedurende die wordingsjare groter uitgebreidheid gehad het as, sê vandag, in Nederland (aangesien ons per slot van sake min met groot stelligheid van die 17e eeuse dialek af weet ?)

2. Waarom het juis die nie ... nie-tipe veralgemeen ?

Hier het ons op 'n mistige plateau aangeland waar die vastigheid van feite ons begewe, waar die beskouing meer 'n teoretiese karakter gaan kry. Nou sal dit maklik word om 'n teoretiese skema vir die feite te maak, in plaas van die feite hulle eie, die wesentlike teorie te laat verklik. En wil egter nie meer verklaar as ek werklik

Sluiten