Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

negasies is bereken volgens al die foute. Dan is die persentasie tog aanmerklik groter, as die foutiewe wyse van ontkenning persentatief gestel word langs al die kere wat 'n ontkenning voorkom, sê 'n 50 % of meer. In die verhale van Lardner, geskryf in gesproke Amerikaans (Mencken beweer, soos gesê, dat daar geen Amerikaanse dialekte is nie — blss. 28 e.v.), kom die modale ontkenning 100 % dubbel- of soms selfs meervoudig voor. In 'n ander hoofstuk spreek Mencken hom dan nog duideliker uit: „Syntactically, perhaps the chief characteristic of vulgar American is its sturdy fidelity to the doublé negative. So freely is it used, indeed, that the simple negative appears to be almost abandoned. Such phrases as 'I see nobody' ... are heard so seldom among the masses of the people that they appear to be affectations when encountered; the wellnigh universal forms are: 'I don't see nobody' ... " (bis. 310). — Ek kan my, met die oog op die feit dat Afrikaans voor 1875 tog net 'n spreektaalvorm was, „vulgar Afrikaans" in die gees van Mencken, geen duideliker parallel in strekking voorstel as hier gegee word nie.

Insoverre as die toestande telkens van nuuts af aan die gebruik noodsaaklik maak of eenvoudig laat ontstaan, kan opgemerk word dat, uiterlik beskou, die groot onderskeid tussen Amerikaans en Engels of watter Europese taal ook-al, juis daar lê, dat in eersgenoemde so'n groot persentasie van-huis-uit nie-Engels-sprekende Amerikaners is (Mencken, t.a.p., bis. 97 e.v.), wat die landstaal aanleer so goed of so sleg as dit gaan. Presies dieselfde toestande het op 'n kleiner skaal, maar waarskynlik in dieselfde of in sterker verhouding aan die Kaap tot na die koms van die Engelse geheers. Volgens drs. D. B. Bosman en A. L. Geyer is omstreeks 1806 53 % van die Afrikaanse bloedmenging Nederlands, 28 % Duits, 15 % Frans en 4 % van ander nasionaliteite (Tydskrif vir Wetenskap en Kans, V), maar die taal is tog Nederlands, soos Amerikaans Engels is.

Presies watter in- en uitwendige taalfaktore hierdie gewoonte aankweek, is moeilik om uit te maak. 't Uiterlike werking kan van 'n sekere mate van bandeloosheid verwag word, deurdat die taalgebruik van bv. die aanlerende volwasse nuweling nie van die

Sluiten