Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem-en-alle-andere niet gezien //, d.i. die niemand, ens. kan as iets positiefs binne die nexale verband beskou word. Vgl.: / Ik ben hem op mijn huis geen cent niet schuldig //, d.i. nul centen. Insoverre dan as hierdie spesiale ontkenning in sy strelddng nie juis ontken nie, staan ons psigologies nog net sover met die nexale ontkenning (as dit in so'n verband geplaas word) as voorheen. Maar selfs al word niemand as enkel ontkennend gevoel, bly die moeilikheid hierbo genoem, nog bestaan. Ek verduidelik nogeens met een van Paul se sinne, veranderd volgens hierdie tipe: / Ich zweifle nimmer (niemals, keineswegs, ens) nicht, dass sie sich nicht beide über diese Krankung hinwegsetzen werden — Lessing //. Die pleonastiese nicht verskyn dus nog in die bysin, trots die nimmer nicht by zweifeln in die hoofsin. Van albei kante besien bevredig hierdie tipe geensins alle aspekte van die ontkenningstrewing nie. 'n Mens hoef maar net aan Afrikaanse sinne te dink soos: Ek sien nooit geen mens nie / Hy het niks geen moeite ontsien nie //, — 'n gewone1 tipe in die volkstaal. Of moet ons hier van uitbreidingsgevalle praat?

Daar is duidelik nog 'n ander rigting, nl. die reeds genoemde psigologiese uitbreiding van die ontkenningsmodaliteit met 'n moontlike nuwe neerslag. Ons herken langs hierdie een dan nog die strominge wat in tipes (a) en (b) genoem is. Die grense tussen die drie is nie altyd te trek nie, is dikwels gladnie bestaande nie deurdat die strominge ineen kan vloei, bv. in / Ik en zag niemand niet // 'n Mens kan dit ook anders uitdruk, deur te sê dat die verloop in al drie dikwels presies eenders is, of, dat die een as gevolg hiervan maklik in die ander kan verloop, en dus krag bysit waar dit nie te verwag was nie. En hoekom ook nie ? By al die verskil is daar, van agter gesien, meer ooreenkoms, nl. dat die ontkenningsgevoel primair of sekundair, sterker oor die eenheid straal, ondubbelsinniger tot uiting kom. Waar daar wel verskil is, is dit meer in die rigting waarin die gevoel hom struktureel verbreed.

Ons beskou nog deskriptief die volgende sinne, wat eenders in struktuur is, afgesien van die ontkenning self: / Gert het sy broer gister by die stasie gaan afhaal // kan na gelang van omstandighede so verskyn:

Sluiten