Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y'er — dies., bis. 6 //. So ook met die aanduiding van plek: / Daar foor en langes Aasfo'el, daar sit die bank fo'els om na die saak te luister //. Dieselfde kan by ander adverbia en by die voegwoorde nagegaan word — maar waarom bome in 'n bos gaan tel ? Vgl. vir voorbeelde in Nederlands o.m. G. S. Overdiep, Zeventiende' Eeuwsche Syntaxis, I, Groningen, Den Haag, 2de stuk, 1932, blss. 137-171, en dr. W. de Vries oor „Herhalingskonstrukties" in die Programma van het Groningsch Gymnasium van 1911—1912, bl. 198 e.v.

Met bierdie gevalle het ons eintlik op 'n terrein te lande gekom wat in 'n ander hoofstuk noukeurig moet verken word. Alleenlik moet hier gelet word op die uitsaaüng, as-het-ware, van die gevoelspartikels, op die reeds aangeduide psigologiese aktiviteit om 'n bepaalde gevoelskrag hier in die eenheid in te dra.

Ons oorskou nou die geheel om met die gewonne insig 'n sintetiese beeld te probeer verkry.

Die verklaring van die dubbelheid op grond van sintaktiese kontaminasie het ons orals afgewys as op sigself sielioos en het gemeen dat dit ongenoegsaam rekening hou met die aard van die verskynsel in genetiese opsig, sowel as in deskriptiewe opsig. In verband met die laaste nog een opmerking. Ons het byna altyd 'n sekere ongelykheid vasgestel by die twee sinne (sinsdele) wat sintakties sou ineengeskuif het. Die duidelikste het dit reeds by die in ... in-tipe geblyk, waar die kontaminasieproduk grammatieslogies nogal 'n hibridiese karakter vertoon. Ook het ons psigologies 'n sekere tweeslagtigheid vasgestel, 'n verskil tussen hy kom die huis uit en hy kom uit die huis en hy kom uit die huis uit. Let ons op al'lank-al word daar ook iets gekonstateer wat tog die aandag vereis. As Pilatus „die kaptein geroep (het) en hom gevra of Hy al lank dood was", word bedoel: ,,'n lang ruk, 'n hele tyd", 'n duurbegrip dus, wat iets anders wil sê as die perfektiewe al-lank-al, d.i. ,,'n lang ruk gelede", ,,'n hele tyd sedert Die verskil is besonder fyn, maar daar is hy. By die nie-verskynsel is dit nie anders gestel nie. Om die dubbelheid kontaministies aanneemlik te maak, moet, om een van die moontlikhede te kies, die praesens telkens teenoor ander tye gestel word: / Ek gaan nie — Ek sal nie gaan,

Sluiten