Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en naturalisme, blijft van religie, laat staan ™J*ffifZ*?? meer over: wij hebben dat ook met noodig — meent S t r a u s z , ^e SSuT onze kunst, onze wetenschap maken het ons mogelijk Snze onaftankelijkheid te handhaven. Geen grooter «a^'U»* aan die van de persoonlijkheid Gods, geen grooter waan dan die van het

Zoo is het te begrijpen, hoe de Christeüjke dogmen het ontgelden moeten, fa? n^'t SjzondeV dat der erfzonde een voorstelling wordt genoemd^ die rfeicherweise Vernunft wie Rechtsgefühl emport, die Gottaus etaem anbetungs- und liebenswerthen zum entsetzhchen und abscheu-

^et^^ steunende op de vereering der

almachtie naïurwetenschap, heeft ongetwijfeld in breede kringen u rde vorige eïuw een aSi-reUgieuse, anti-christelijke stemming gekweeW°wffke voor de geestelijke werkelijkheden van zonde en schuld

^aalTn^ Ook dit ouder dan de

vorige eeuwi Maar door Dar win tot een theorie gemaakt, die op den bodemeer ervaring kwam te staan en uit de in de natuur werkende Schterwtd afgeleid. Zijn afstamming*- er

een geweldigen indruk en sloot zoo geheel en al aan bij den geestaes t^ds oo het exacte en de causaliteit gericht! Maar het is Spencer g^eeS,aSdTzfevoeiutiegedachten heeft trachten t£te: paaseno p ahe gebied van 's menschen kunnen, op het geheel van het zijnde met flechts op biologisch, maar ook op psychologisch, sociologisch en ethïchterVein Zgal da echter mogeüjk zijn? Zullen ooit de geesteblke waa^tnTh^ zelfstandigheid bewaard b^

tisch uit natuur en zinnen worden „verklaard ? Het streng opgevane

weg tracht te verklaren? Uit het naturalistisch grondbeginsel meent s7eïcer alle geestelijke en zedelijke verschijnselen te kunnen «rfleiden" dus ook de zonde en het zondebewustzijn Maar zoo> wordt dan ook bij hem, en meer nog bij zijn aanhangers, zooals J ^^^f enkel tot een „intermediair stadium in de menschehjke ontwikkeling J, een pnaze m'ke evolutie van den menschelijken geest, die nieteen blsliJauallsme tegenover natuur en zinnen ^J^^^^i liike natuur zich ontwikkelt. Zoo kan zonde worden tot een nawerKmg ïin S rinnehjke of het dierlijke in den mensch, tot een overwoekering

iTBüchner, Kraft u. Stoff (1904); Strausz.der alte und der neue Glaube,

l89V Ve« voor dit evolutionisme A. J. van der Merwe, Het Zondebegrip in de Engelsche Evolutionistische Wijsbegeerte, 1925-

Sluiten