Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geraakt was door de schoonheid en diep. de waarheid voelde van de aanvangsregels van Endymion:

A thing of beauty is a joy for ever,

lts lovebness iucreases, it will never

Pass into nothingness, but stfll will keep

A bower quiet for us, and a sleep,

F uil of sweet dreams and health and quiet breathing,

maar hij was ook de eerste in ons te rationalistisch-nuchtere vaderland, die óch weer eens, na Van Alphen en Feith, goed rekenschap gaf van de krachten die er schuilen in woord en rhythme van echte poëzie; die den oorsprong onderzocht van de aesthetische aandoening en aantoonde, dat naast de productieve verbeelding, welke een geschiedenis schept met handelende personen, er nog een andere is: de geheimzinnige woordklank- en rhythmenplastiek, waarmede de dichter zijn gewaarwordingen en gedachten op anderen overbrengt.

De oude Alexander Pope reeds wist het: „the sound must seem an « echo to the sense". Een stemming en gedachte niet gewoon mee- I deelen, maar schilderen, voelbaar maken, symboliseeren door zekere klankcombinaties, door allitteratie en assonans, of een eigenaardige plaatsing der rhythmische accenten, dat was de kunst die ook Keats bij uitnemendheid verstond, en doordat Warner van Lennep blijkens zijn inleiding deze poëtische fijnheden bespeurde en genoot, daardoor was hij in staat, een over 't algemeen geslaagde vertaling te maken.

Dit was het wat Kloos en anderen in hem bewonderden. Ook Kloos bezat het orgaan voor het verband tusschen de zielsaandoeningen en hun zintuiglijke uitdrukking, ook voor hem waren woord en rhythme levende organismen geworden; de zending die hij als latere leider van De Nieuwe Gids vervulde, bestond voor een groot deel uit de welsprekende verkondiging van dit evangelie. Zoo kon Kloos Warner Willem van Lennep een Nieuwe-Gidser „avant la lettre" noemen.

Zulk een voorlooper was ook Marcellus Emants. Een grootsche epiek bestond niet in Nederland. De Sint-Nikolaasavond van De Génestet en Begga van Jan van Beers vallen er immers geheel buiten; dit was Byron en Goethe op klein-Hollandsche leest; en het hooger staande idealistisch gestemde werk van Josef Alberdingk Thym was vrijwel onbekend. Maar nu kwam daar in 1879 Emants met zijn Lilith. Emants besefte diep het leed van den hartstocht; redelijkheid en zedelijkheid kon hij, de pessimist, in den wereldgang niet ontdekken, en

Sluiten