Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de poëtische beunhazerij, of daar waren Marcellus Emants, Jacob Winkler Prins, Kloos, Leonard Hemkes, Hélène Swarth, Jacques Perk, kort daarop Couperus, die een nieuwe kunst brachten. Ook de schilderkunst maakte zich los van romantische onnatUur. De hartstocht voor het rijke, veel verscheiden leven vierde zich weldra uit in de natuurlijke, impressionnistische of visionaire kunst van de gebroeders Maris, Mauve, Isaac Israëls, Dijsselhof, Nieuwenhuis, Karsten, Van der Valk, Van Looy, Breitner, Bauer, "Witsen, Vincent van Gogh en anderen. De wijsbegeerte, de sociale wetenschap, de praktische sociale pobtiek, de aesthetiek van de plastische kunsten, de letterkundige kritiek vinden uitbbnkende vertegenwoordigers: Bolland, Frank van der Goes, van Eeden, Domela Nieuwenhuis, Willem Kloos, Jan Vetb, Van DeijsseL

| Vooral in Amsterdam gistte het. Wat jong was en iets nieuws te zeggen

{ had, vond elkander. Men kwam samen in de club „Flanor" of op de achterkamers van de Amsterdamsche Nieuwe Buurt, of, tot Iaat in den nacht, in de koffiehuizen van Heilige Weg en Kalverstraat. Toen

1 in de bestaande bladen en tijdschriften geen waardeering te vinden was, sprak het vanzelf dat men omzag naar middelen om een eigen orgaan te stichten. De uitgever W. Versluys werd voor de zaak ge-

; wonnen en zoo ontstond, door het initiatief van Kloos *) en de medewerking van Albert Verweij, Van Eeden, Frank van der Goes

J en Mr. Willem Paap, in het najaar van 1885 De Nieuwe Gids, Tweemaandelijksch tijdschrift voor Letteren, Kunst, Politiek en Wetenschap. Men leest nog wel eens hier en daar dat de Nieuwe Gids ontstaan zou zijn uit de club „Flanor", een vereeniging van kunstenaars en Kteratoren, die geregeld samen kwamen in de Kalverstraat in het huis de Karseboom; Frank van der Goes bad in 1881 deze club gesticht met Dr. M. B. Mendes da Costa en Dr. H. C. Muller. Frederik van Eeden, Albert Verwey en Willem Kloos waren er ook bd van. Verweij droeg er o.a. in Januari 1885 zijn Persephone en Van Eeden op een ander tijdstip o.a. zijn Grassprietjes voor. Maar het is onzin te beweren dat De Nieuwe Gids uit Flanor is "voortgesproten — het zijn de woorden van den heer Mendes da Costa zelf, die aanvankebjk secretaris is geweest 2).

1) Kloos kreeg ƒ 1000 van een oude dame en ook Verwey en Van Eeden droegen iets bij.

2) „Flanor"-herinneringen, door Dr. M. B. Mendes da Costa, N. Gids 1925 I, 534. De namen der leden in alphabetisehe volgorde waren:

F. L. Abresch, A. Aletrino, Wolth. Binger, H. J. Boeken, W. C. N. Bollaan, H. Cosman, Ch. M. van Deventer, G. F. van Duyl, F. W. van Eeden Jr., F. Erens, F. van der Goes, H. F. Haverman, A. Ising Jr., D. G. Jelgersma, Willem Kloos, J. van Leeuwen Jr., M. G. L. van Loghem, J. van Looy, J. de Meester»

Sluiten