Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afzetten van Kloos niet het rechte middel vond om De Nieuwe Gids tot een „meer bruikbaar tijdschrift" te maken »). Van Eeden gaf 17 November aan Van der Goes volmacht om een andere redactie samen te stellen *). Van Deyssel weigerde pertinent, iets tegen Kloos te ondernemen. Heeft Kloos van dezen trouwen vriend vernomen wat er gaande was? Genoeg: hij voelde wat hem boven het hoofd hing; hij werd razend. Ieder die het „nihil humani a me ahenum puto" onderschrijven kan, en wie zou dit niet? — zal zijn woede kunnen begrijpen. Had Verlaine zijn vijanden niet de Invectives ut het gelaat geslingerd? Zoo gaf hij dan in November plaats aan Jan de Schenner, Het boek der verdommenis, door P. Tideman, gedateerd 16 Oktober; dien bitteren aanval op Johannes Viator van Van Eeden, vol oorspronkehjke beelden, in kruidig-pittigen Juvenahs-stijl, moordend scherp, zeer apart staal van een soort van sappig-grof hekelproza, zooals we dat totnogtoe alleen kenden uit het werk van Romeinen en Renaissance-schrijvers, maar bbjkbaar meer ingegeven door haat dan door welwillende critiek. Zoo schreef Kloos zelf een dertigtal bitter-hoonende verzen, gedateerd September en Oktober 1893, later door vele andere gevolgd, en het vbjmscherpe, sarrende prozastuk Gedachten en Aforismen over Frederik van Eeden s).

'/ Van de scheldsonnetten is veel kwaad gezegd. Maar ze zijn de onmiddellijke uitingen van een diep gegriefden geest, moeten dus.alles missen, waardoor zijn vroegere poëzie had bekoord: schril en snijdend klinkt de muziek van verrafelde snaren. Dat hij die verzen geschreven heeft, evenals Verlaine zijn Invectives, daarover heeft niemand te rechten, en dwaas is het, ze naar een overgeleverden aesthetischen maatstaf te beoordeelen. Ze bggen immers op het wilde gebied dat grenst aan de psychopathie; hoe zouden ze anders kunnen zijn, deze vulkanische ontladingen van een tot berstens toe overkropt gemoed?

1) Zie van der Goes, Litt. Her. 56.

2) In het November-nummer had hij Tidemans vergui»ende kritiek op Johannes Viator aangetroffen! Doch hoe kon van Eeden, die nota bene den 4den September (volgens van der Goes den 28sten April van dat jaar) aan de redacUe van De Nieuwe Gids het volgende had geschreven uit Bussum:

Mijne Heeren, _ Hierbij geef ik u kennis, dat ik mijn ontslag neem als redacteur van Ue

Nieuwe Gids, — , hoe kon iemand die reeds se* weken geleden, ontslag had genomen als redacteur, en dus niets meer met het tijdschrift te maken had, nog volmacht geven aan een derden persoon (van der Goes) om een nieuwe redactie samen te stellen.

3) Kloos heeft dit stuk niet laten herdrukken.

Sluiten