Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beste is om te bereiken, met daarbij een onvermoeide werkkracht" 1).

Het is alsof Maurits van der Valk hier met zich zelf ook Willem Kloos beschreven heeft.

In 1925 heeft Kloos in zijn Binnengedachten (144 en 145) herinneringen uit hun jarenlangen jongensomgang verwerkt en daaruit ia toen voor korten tijd een vriendschappebjke briefwisseling ontstaan. Het huis van de familie Van der Valk blijkt, toen hij nog kind was, een toevlucht voor Kloos te zijn geweest.

Een bewijs voor het samengaan van schilders en schrijvers tijdens den opgang in het laatst der 19e eeuw was ook de vriendschap van Kloos en G. W. Dijsselhof (f 1924). Maurits van der Valk heeft hen samengebracht omstreeks 1890. Deze fijne schilder van de getemperde, zacht-groene schemering waarin de glanzende visschen bewegen, droeg den dichter een goed hart toe. Hij schonk hem, Willem Kloos, „dien bij boven allen waardeerde" *), uit een verzameling van aquarellen drie van de allermooiste, een „drieluik"-ülustratie van het sprookje „Kabef Ooievaar", dat een eereplaats inneemt onder de interessante wandversieringen van Kloos' woon- en studievertrekken. HeinBoeken's speelsche verbeelding heeft het schilderstuk als een soort symbool gezien: „Arabisch fantastisch rijn de kleurige tapijten en wandbehangselen, op en te midden van welke de Arabische personen ritten en rich bewegen; Arabisch-fantastisch is de geheimzinnige schemerschijn die uit de gesluierde luchters daalt. Toch is deze Arabische fantasie tevens een herinnering aan het Amsterdamsen kunstenaarsleven van die dagen, daar zij ook geeft het ücht en de stemmmg van een Amsterdamsch „centrum van beschaving" van die dagen het café „Mille Colonnes", ook wel „Mast" genoemd, waar de oneindige vergezichten weerkaatsende spiegelwanden, de rilvergrijs hangende sigarenrook, het zoo gedempt uit witte balonnen dalende electnsch bcht de jonge kunstenaars hielp om uit de enge grenzen van hun beperkt alledaagsch leven in gedachte naar de ruimere, ja, onbegrensde rijken van herinnering en verbeelding uit te vhegen".

Dr Aegidius W. Timmerman, oud-conrector van het Haagsch gymnasium, behoort evenals Van der Valk tot het personeel van Kloos

!) j. j. de Gelder, Maandblad voor Beeldende Kunsten, 1927: M. H. van der

^In"^ G. W. Dijsselhof door Hein Boeken. N. Gids 1924, Jnlinummer.

Sluiten