Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bovenhuis tot één geheel laten maken en bewoonde het als zonder eenige vergelijkingsmogebjkheid, het schoonste kunstenaarshuis van Amsterdam. Hij had prachtige tapijten en een fraaie collectie porcelein en boeken. Hij was een exquis gastheer, „kenner" van alles, — van schilderijen en bteratuur zoowel als van havannahs en „tafeF'-peren — en een groot schaakkefhebber". —

„Schilder- en etswerk van Willem Witsen zal steeds worden genoemd bij het allerbeste, dat de Amsterdamsche school van 1890 vertegenwoordigt; maar dieper nog dan de bewondering voor zijn kunst bij tijdgenoot en later levende zal het beeld van zijn buitengewone edele en fijne, zeer zeldzame persoonlijkheid voortbestaan in de genegenheid van de weinigen, die het onvergetelijke voorrecht hebben gehad tot zijn betrekkelijk weinige huisvrienden te behooren".

Hein Boeken (1861—1933).

Van zijn studententijd af was Kloos bevriend met Hein Boeken, later leeraar in de klassieke letteren te Hilversum, den essayist en den natuur-bevenden, door de Klassieken bevruchten dichter van verzen, meest sonnetten, welke doorflitst zijn door vonken van oorspronkeüjkheid, plotseling treffen, nu en dan, door beeldend woord of melodieuzen rhythmischen val. Onder welke omstandigheden hij Kloos het eerst beeft ontmoet, hebben we vroeger reeds vermeld (blz. 29): op Kloos' kamer, Kloos en Witsen beide verdiept in de lectuur van Euripides; ze lazen de Medea (in het Grieksch), want Witsen was in dien tijd bezig met een schilderij, dat Medea moest voorstellen met haar beide kinderen *). Bij Boeken's promotie in Juk 1899 was Kloos paranymf. Boeken huwde in het zelfde jaar met mejuffrouw Adrienne Coorengel, een zuster van de verloofde van Arthur van Schendel. In een brief van 1899 aan zijn verloofde schreef Kloos: „Hein is een beste, zuivere jongen, een beetje droomerig soms, maar superieur intelhgent en nobel. Hij is een soort van jongere broer van me in mijn sentiment. Ik ken hem al negentien jaar. Hij is gewoonbjk zwaar-stil, maar als hij opgewekt is, kan hij heel grappig zijn en kinderbjk-vroobjk" a).

„Hij en Wim Witsen behooren tot mijn allerbeste vrienden, en dat zal mijn heele leven zoo blijven. Neem ze op in je gebeden, Liefste! zooals de geloovige Christen zegt" 8).

1) Dr. Boeken, Herinneringen van voor een halve eeuw bij Willem Kloos'jubileum. N.R.C. Mei 1929.

2) Liefdesbrieven 159.

3) Liefdesbrieven 449.

Sluiten