Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kloos woonde toen in Bussum, Villa Parkzicht; zijn contubernaal was een broeder van den bekenden schilder Floris Verster.

Hein Boeken was Kloos' metgezel toen deze, na een zware ziekte, in bet voorjaar van 1893 voor afleiding en herstel een reis maakte naar Italië, daartoe in staat gesteld door een geldsommetje dat onbekende vereerders voor hem bij elkaar hadden gebracht. In twaalf van zijn Binnengedachten (1933) heeft Kloos zijn indrukken van de voornaamste Italiaansche steden neergelegd. De beide vrienden keerden door Zuid-Duitschland terug en hier was het, dat Kloos iets als een atavistische mystieke verwantschap voelde met de menschen die hij daar ontmoette.

Den 19den October 1933 is Boeken overleden. Ik heb hem slechts een paar malen ontmoet. Hij had iets kinderlijks en ernstigs tegebjk, als Kloos, was een zes-voeter als hij, maar zwaarder gebouwd. Hij was een uiterst beminnelijk mensch, van een ouderwetsche hoffelijkheid, een klassicus met een romantische ridderlijke natuur, meer man van de wereld dan Kloos, want bij was een geregeld bezoeker van de feestelijke bijeenkomsten van Kunstenaars, waarbij hij dan plotseling, zooals b.v. op het diner ter eere van Kloos' 70sten verjaardag, voor den dag kwam met een huldigend sonnet. Van bun trouwe vriendschap kunnen alleen nog eenige ouderen met kennis van zaken getuigen. „Waar Willem Kloos was, vond men ook zijn vriend Hein Boeken. Onafscheidelijk bij het verdedigen van hun bteraire stellingen, onafscheidelijk op hun wandebngen, waarop het kon gebeuren, dat Willem, als hij moe was, heele einden door Hein op zijn rug werd gedragen, of dat Willem op de hei — hij Ede — gepaaid werd met een handwijzer, waarop „Naar het Boddegat" stond, met de verzekering, dat dit een verschrijving was voor Bodega. Want naïef is hij altijd geweest en gebleven. En hij lette niet zoo precies op alles wat gezegd en gedaan werd in den kring zijner vrienden. Tenzij als er iets op literair gebied werd geuit wat hem interesseerde. Daar ging hij direct op af en op in"1).

In December 1933 verscheen van Kloos in De Nieuwe Gids een reeks van 12 sonnetten, waarbij hij ook de Itabaansche reis die hij met Boeken in 1893 maakte, herdenkt.

In den zelfden tijd toen Kloos met Witsen bevriend werd, leerde hij ook den eenige jaren jongeren Lodewijk van Deyssel (Karei Alberdingk Thym) kennen. Dit was in het jaar 1883. Zij zijn hun geheele leven vrienden gebleven. Ook thans nog is Karei Thym bij de familie Kloos een graag geziene gast. Kloos en Thym waren, het is boven reeds

1) Timmerman, Kloos als Vriend, N. Cids, 1929.

Sluiten