Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zachte weemoed is de stemming, een vervuldheid van iets heerlijks dat hem in zijn neerslachtigheid heeft getroost, maar verdween als een mooie droom. Heel dit leven is een vreemde, ontzettende droom, maar in dien droom is er een droom, vol licht en zangen, zijn droom, „zoo zoet begroet, zoo zacht beklaagd". De droom-sfeer van dit gedicht is het essentieele. Gevoelloozen hebben er den spot mee gedreven. Zij beseften niet dat verloren geluk een droom gelijkt. Men is ook gevallen over het woord doornen voor doemen=blauw-nevekg zichtbaar worden. Maar taalwetenschappelijk is er niets op aan te merken. Het komt al in de 16e eenw voor (zie Kibaen).

2. „Zooals daar ginds aan stille, blauwe lucht",

De dichter heeft de half-verhulde gedaante van de geliefde voor zich zien staan; dan, met een zachten gbmlach en een zucht verdween zij voor zijn oogen. Lief heeft bij haar als alles wat héél ver is en héél schoon.

3. Ave Maria1):

„Ik droomde van een kalmen, blauwen nacht';

Als de Moeder-Maagd verschijnt ze hem, hoog tusschen maan en sterren, als een heibge onder een gouden fonkebegen van sterren.

4. Eva (Aan Jac. van Looy):

„Zij hoorde 't twisten en den doffen smak" —

Kloos maakte dit mooie sonnet na bet zien van een schilderij van zijn vriend Jac. van Looy, die er den prix de Rome mee verwierf. Het schilderstuk stelt Eva voor bij den vermoorden Abel.

5. „Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten"

Dit komt het eerst voor in Venen en staat niet in De Nieuwe Gids. Volgens een persoonlijke mededeebng van den dichter is het ontstaan in 1884.

Voor 't heffen van zijn hand en heldere kroon storten zijn vijanden, een heir van donker-wilde machten, terug. De dichter voelt zich sterk als een God, voor wien alles wijken moet, maar die machtige, die zelfbewuste, is tegelijk een arm, hunkerend mensch, die met al zijn trots en glorie zou willen vergaan in de omhelzing der geliefde.

1) Hier en in het vervolg zijn door Kloos in de uitgave Verzen de titels weggelaten, o.i. ten onrechte.

Sluiten