Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie na een eindloos heil [van éénen stond.

En tóch, zoo eind'Zoos smacht ik| soms om rond

En luid uitsnikkende, met al mijn gloed

Maar misschien is het beter de combinatie van de 3e en 4e syllabe als een spondee op te vatten.

II

EEN POGING OM DE AESTHETISCHE WERKING VAN EENIGE SONNETTEN EN ANDERE GEDICHTEN TE VERKLAREN

Na de opsporing van deze algemeene rhythmische beginselen zou ik thans iets willen zeggen van hun aesthetische werking, zonder daarbij de andere elementen van akoestiscken en die van visueelen aard, als tempo, rnstpooze, beeldspraak te verwaarloozen. Ook hier is 't niet mijn bedoeling om volledig te zijn, van alle sonnetten abe versregels na te gaan, maar alleen door eenige voorbeelden aan te toonen, hoe de aller-snbtielste veranderingen in de werkzame psycke van den dichter op hnn eigen wijze zich in woord en rhythme openbaren en daardoor iets bij te dragen tot bet doorgronden van Kloos' verskunst. Waarom ik dit onderwerp niet wil uitputten en meen onvolledig te mogen zijn? Omdat bet niet noodzakebjk en niet doenlijk is alles te bespreken. Het is niet noodzakebjk, daar eenmaal opgewekte aandacht voor de fijnheden van een vers verder zelf haar weg wel vindt; bovendien eischt het méér geduld dan waarover de schrijver beschikken mag. Het is niet doenbjk, daar er schoormeidsontroeringen bestaan die iedereen beleeft zonder dat hij ze verklaren kan, zooals ieder normaal mensch sommige spijzen lekker, andere onsmakebjk vindt, enkel en alleen omdat reuk en smaak er prettig of onpleizierig op reageeren.

Sonnet 1

Ik heb dit sonnet altijd beschouwd als gericht tot zijn vereerde moeder. Het kan ook wel, als erotisck gedickt, aansluiten bij de volgende, maar zeker is ket, dat een innige, stil-diepe, en bestendigdurende genegenheid hier haar uitweg heeft gezocht. Merk nu op hoe die innigheid en bet bestendig-durende onmiddeUijk tot u komt, niet zoozeer door de logische woordbeteekenis, maar vooral door den rhythmus van de eerste vers-helft.

Ik denk altoos aan u, als aan die droomen,

Sluiten