Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een blik op deze titels toont onmiddeUijk dat bet hevige en sombere in de natuur den gefolterden, zwaarmoedigen dichter bizonder heeft aangetrokken omdat hij hierin zich zelf terugvond en hiermede zijn eigen inwendig leven weerspiegelen kon. Slechts een enkele maal breekt er een vriendelijk bcht door deze duisternis, b.v. wanneer hij spreekt over muziek en bloemen.

Met eenige voorbeelden hoop ik aan te toonen dat er schoonheid is in deze natuur-impressies en natuur-symbohek:

101, HERFSTWIND.

Hoog uit de lucht de witte Winter nadert, Qp grauwe wolken ploft der voeten val; Wijl vroege herfstwind door de blaadren radert, Ze stevig schuddend, hoor 'k zijn kuchen al.

O, de windstooten, zachtjes aan vergaderd, In samenhortingen van overal, Gaan als een doffe roffel door 't gebladert En 't mystisch ruischen van een geestenbal.

Kom, Winter, kom, en dek dees lage streken, Na 't welken van 't kortstondig zomerschoon: Sprei, Grijze, gij, na 't gloed- en kleur-verbleeken

De staatge pracht van wijde sneeuw ten toon, In bjnen streng, die soms geruischloos breken .... Kom dan, wij wülen wel, ook Gij zijt schoon!

104, OP HET BALCON.

Onder de zware nachtlucht, de oehoe klagend Sneed, een feUe schicht, door 's winds vaag gedruisch En wekte plots, die naar het waarom vragend, Bij zachten bchtschijn in de kamerkluis

Mijmerend zat, zoodat ik, haast vertsagend Om raadslen, me opstiet, wils-sterk onder 't kruis Des denkens, en, al kommer van mij vagend, Naar buiten trad in 't wind- en blad-geruisch.

Sluiten