Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen, die sedert Juli '34 is ingevoerd:

De Medewerkerssamenkomst vraagt voor elk werkjaar (1 Sept.—1 Sept.) een kleine „Commissie van Beheer" om het financieele beheer te voeren. Deze commissie die uit 3 leden bestaat (slechts gedeeltelijk uit de medewerkers gekozen) maakt een begrooting voor het komende werkjaar, uitgaande van vaste en verwachte inkomsten en uitgayen, en heeft de volle vrijheid het financieele beheer naar beste weten te voeren, zoo lang zij in functie is. Wij hebben hier dus een eigenaardige toestand: de Medewerkerssamenkomst is autonoom; zij die het eigenlijke werk in de Werkplaats doen als leerkrachten enz. zijn vrij dit werk naar eigen inzicht te doen. De Commissie van Beheer aan wie de Medewerkerssamenkomst voor een jaar de financieele regeling (ook voor zoover noodig de „Medewerkerszorg", dus de zorg voor sommige medewerkers zelf1) overgeeft is echter evenzeer vrij in haar werk. Deze inrichting berust kennelijk op een groot wederzijdsch vertrouwen, maar tegelijkertijd maakt zij wederzijdsche controle mogelijk.

Ieder die het werk op een of andere wijze steunen wil kan zich natuurlijk in verbinding stellen met „de secretaris" of „de penningmeester" van de „Werkplaats-Kindergemeenschap Bilthoven".

Terwijl de werkwijze zich vormde en alles van onder

*) Tot aan de zomer van 1934 is de Werkplaats steeds afhankelijk geweest van medewerkers, die op een of andere wijze in staat waren in hun onderhoud te voorzien. Ook nu is er geen sprake van salarissen in verband met het werk. Maar thans wordt wel getracht onder het hoofd „Medewerkerszorg", aan die medewerkers die anders niet zouden kunnen voortgaan hun medewerking te geven, leefmogehjkheid te verschaffen, al aanvaarden ook nu allen die zich aan het werk geven volledige onzekerheid voor de toekomst.