Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der". Deze ziet door het glas dadehjk als iemand wel iets uit de winkel genomen heeft, maar geen naamkaartje in de gleuf gedaan heeft. In dit geval kan en moet hij of zij dit dadehjk bij het dagslot rapporteeren en vragen wie vergeten had zijn naam op te geven. En bovendien moet dan deze „boekhouder" iedere dag op de rekening-courant van iedere werker die iets gekocht heeft in duplo *) inboeken, wat hij uit de winkel betrokken heeft, met opgave van datum en prijs. Als het vooraf gestorte bedrag is opgebruikt, schrijft de betrokken werker zijn rekening zelf keurig over, van de copie van het „carbonboekje" in zijn „winkelboekje", en neemt dit laatste mee naar huis om een nieuw voorschot te vragen. Op deze wijze kan dagelijks geïnventariseerd worden, en krijgen de ouders een gedetailleerde opgave van de door hun kinderen gebruikte schrijfbehoeften. 2)

Ten slotte nog dit: reeds werd er op gewezen, van hoe groot belang voor het gemeenschapsleven van een groep als de onze de meer speciale gebeurtenissen en functies zijn. Over dit onderwerp spreek ik in Hoofdstuk XII.

') Dit gebeurt door middel van carbonpapier.

a) Een moeilijkheid bij de vrijere werkwijze is altijd het verloren-gaan van podooden, penhouders, gommetjesven ook wel andere voorwerpen. Ten einde die moeilijkheid op te lossen hebben w\j besloten dat aan elke werker voortaan een combinatie van twee van de Werkplaatskleuren (zie p. 106) zal worden toegewezen. Alle voorwerpen die hem toebehooren worden dan gemerkt met sneldrogende acetonverf van die twee kleuren. Aldus zal steeds dadelijk bekend zijn wie de eigenaar van een gevonden voorwerp is. — Een andere inrichting met eenvoudige merkteekens, waartoe wij pas besloten hebben, is dat voortaan elke kamer zal worden aangeduid door een letter, en in elke kamer, rondgaande van links naar rechts, de kasten door getallen, de planken door decimalen. Als dan een leermiddel of ander voorwerp gemerkt is: D 3,4 of G 2,5 weet ieder kind dadelijk waar hij het moet opbergen.