Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelselmatig doorwerkt, want de werkers die samen les hebben, zijn dikwijls niet even ver in de studie van het vak. De lessen zijn daarom vooral stimuleerend, inspireerend en inzicht wekkend. Tevens bieden zij de gelegenheid aan de leerkrachten, bepaalde gedeelten of aspecten van een vak te behandelen waarvan gebleken is, dat een meer uitvoerige of herhaalde behandeling noodig is.

Wat de opzet voor de verschillende vakken betreft is het m.i. zeer belangrijk, dat deze gemaakt wordt voor het geheele gebied van het menschelijke doen en weten als één geheel. Aardrijkskunde en geschiedenis, natuur- en scheikunde, de wiskundevakken, de talen, ze hangen zoo met elkaar samen, dat het volgens mijn overtuiging onverantwoordelijk is, het eene vak op te zetten los van het andere De kinderen moeten vooral geholpen worden, het verband tusschen de vakken onderling te zien en het is daarom noodig, dat er zooveel mogelijk voor gezorgd wordt, dat er overal een zekere overeenkomst in opzet en behandeling is.

Een ander gewichtig ding is, dat wij trachten het werk voor het eene vak te gebruiken als hulp bij de bestudeenng van het andere. Deze gedachte vindt bij ons werk voortdurend toepassing. Reeds is er op gewezen hoe sterk ae handenarbeid dienstbaar gemaakt wordt aan het on-

erwijs m de verschillende leervakken. Ook teekenen dient zichzelf aan voor dit doel. Zoo hebben wij een alleraardigste collectie „spreekwoordkaarten" door werkers gemaakt. Zoo'n kaart geeft in een serie teekeningen een

oorval weer, dat een bepaald spreekwoord typeert, niet naar z n letterlijke maar naar z'n figuurlijke beteekenis.

P de kaart moeten nu twee kleine kaartjes gelegd wor-

en. Op deze kaartjes staat het correspondeerende spreekwoord geschreven, maar de helft ervan op het eene, de