Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewerkt. Hieruit blijkt al, dat dus ook het „huiswerk" vervalt. De meeste werkers gaan echter wel, vooral als ze ouder worden, uit zich zelf ook thuis werken, om prettiger op te schieten, of wel omdat zij op een bepaalde dag „klaar" moeten zijn, — iets wat ik een goed ding vind.

Wat ten slotte het afnemen van de proeven betreft: de schriftelijke worden gelijktijdig door allen in één groot vertrek afgelegd, onder toezicht, zooals bij elk examen. Het mondeling tentamen duurt voor vrijwel alle proeven 20 minuten en wordt altijd afgenomen in tegenwoordigheid van een „bijzitter". Bij de jongere kinderen is de bijzitter vaak een oudere werker. Dit is voor alle partyen een goede inrichting, want voor de medewerkers beteekent het een tijdsbesparing, voor de jonge werker ongemerkt een zekere erkenning van het ouder-zijn van zijn makker, wat mee zal helpen in de algemeene orde, en voor de oudere werker geeft het hooren afleggen van een proef, die hij vroeger gedaan heeft, van-zelf een nuttige herhaling van reeds verwerkte stof.

Iets waarin wij de kinderen aanmoedigen is het i ndeelenvanhuntijd. De indeeling van het werk in proeven helpt hierbij natuurlijk ten zeerste Het wordt eenvoudig voor een kind om zichzelf een taak te stellen voor elke dag, teneinde op een bepaalde datum klaar te zijn voor een proef. M.i. is dit uit paedagogisch oogpunt een groot voordeel.

Voor de proeven van de oudere werkers, die voor de I V O. diploma's werken, komen zooals reeds gezegd, leerkrachten van andere scholen over. Deze vinden dan werkstukken en schriftelijk werk op overzichtelijke wijze klaargelegd. Bovendien zijn zij bij de mondelinge proeven tegenwoordig en stellen zij daar zelf vragen, voorzoover zij dit noodig achten.