Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beoordeeling van het werk en de beslissing over de uitslag van de proef berusten dan natuurlijk bij de leerkrachten gezamenlijk.

Het is duidelijk, dat op deze wijze grondig kan worden nagegaan, of een bepaald vakdeel door de candidaat verwerkt is. Wanneer meer algemeen bekend zal zijn hoe bij ons gewerkt wordt, mag daarom verwacht worden dat de Werkplaatsdiploma's, en voor de oudere werkers de L V. O. diploma's, gaandeweg waarde zullen krijgen in de oogen van de buitenwereld; want al zijn wij ons natuurlijk bewust, dat wij het doel, dat wij ons gesteld hebben nog niet hebben bereikt, wij hebben de overtuiging, dat onze werkwijze tot steeds beter resultaten voeren moet.

Waar ik in dit hoofdstuk over de algemeene werkwijze zooveel heb gezegd over „vakken", wil ik, vóór ik het afsluit, toch nog iets zeggen om mogelijk misverstand te voorkomen; en wel dit, dat ik feitelijk elke dusdanige verdeeling-in-,, vakken" van wat de kinderen doen uit den booze vind. Want hoe licht krijgen zij niet de indruk, dat er een werkelijke scheiding bestaat tusschen deze, terwijl vtoch op zijn best sprake kan zijn van een indeeling uit utilistische overwegingen.

De spectrumkleuren die ik van af het begin van ons

rT!lSebrUikt het> tGr aanduicling van de „vakgroepen" nebben wat dit aangaat een symbolische beteekenis: Zij oen Zlen» da* de schijnbaar gescheiden „vakken" evenals de kleuren van de regenboog onmerkbaar en vloeiend m elkaar overgaan. Ik geloof dat het goed is, telkens weer te trachten de kinderen hiervan te doordringen.