Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat de handenarbeid betreft is reeds veel gezegd in het hoofdstuk dat daaraan speciaal gewijd was. Ik wil daaraan nog toevoegen, dat wij bij vak 15, dat de naam draagt „overige lichamelijke arbeid en allerlei vaardigheden," verschillende dingen hebben opgenomen, die wij om praktische redenen willen, dat de kinderen leeren. Daar zal men voor de kleintjes vinden de zorg voor het lichaam (handen, voeten, nagels, ooren, neus, tanden, haar) en de kleeding; verder papier- en kartonwerk, koperslaan, en zulke zaken als goede vormen, verkeersregels, fietsreparaties, telefoneeren, „opzoeken", schatten, de techniek van uit-het-hoofd-leeren, geheugenoefeningen, leiden van groepswerk en besprekingen, en een groot aantal andere dingen die ik hier niet alle noemen kan.

Aangaande het schrijven vind ik het belangrijkste, dat het altijd góed gebeurt: wij spreken daarom ook niet van kladschriften", maar liever van „probeerschriften , omdat de term „klad" zoo licht slordigheid suggereert. Schrift moet vóór alles duidelijk zijn. Maar daarnaast zoeken wij een zekere artisticiteit te bevorderen. Het „drukschrift" dat wij toepassen werkt deze beide dingen m de hand. Bovendien wijkt het door de schuine stand van de letters minder af van het gewone loopende schritt, dan wanneer de drukletters rechtop worden gezet. Wij laten de kinderen vrij in het schrift dat zij willen toepassen. Ik heb daarom ook voorbeelden gemaakt van een eenigszins vereenvoudigd loopend schrift, die echter, tot nog toe niet veel gebruikt zijn. Bij het ontwerpen van net drukschrift" ben ik uitgegaan, niet van mathemaisch-rechte lijnen en met-de-passer-getrokken cirkels, rnaar van de vormen die organisch uit de handstand voortkomen. Wanneer we een eenigszins breede pen ge-