Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digheid verkrijgen, zij door het besef de techniek van het sommen-maken meester te zijn, het vaak echt „lekker" gaan vinden, zooals zij het uitdrukken. Wij die de stimulans, die in dat klasseverband liggen kan, missen, zullen geloof ik pas betere resultaten verkrijgen op dit terrein, zoodra wij er in zullen slagen de belangstelling in de dingen van het werkelijke leven van elke dag als drijfkracht voor de rekenwagen te gebruiken.

Iets wat wij een ■ tijdlang gedaan hebben is „tafelszingen". De kinderen vonden ook dit prettig, ofschoon de wijsjes die ik hiervoor gemaakt had, niet geheel juist waren. Ik geloof echter wel, dat op eèn eenigszins andere wijze een gemakkelijke én leuke manier te vinden is om de tafels te leeren, wanneer wij ze n.1. willen laten leeren. *)

Wat wel nogal eens aanleiding geeft tot aardig en persoonlijk werk bij rekenen, zijn de „werkstukken". Geïllustreerde boekjes met zelf-bedachte sommetjes, ontleend aan het dagelijksch leven, en werkstukken over breuken, het metrieke stelsel e.d. zijn geloof ik wel waardevol voor de kinderen.

Een enkel woord moge volgen over Kosmografie en Sterrenkunde. Wij hebben hieraan een grootere plaats gegeven dan in de scholen gebruikelijk is. Ik vind het n.1. niet juist om vrijwel de geheele schepping (alles, met uitzondering van ons kleine planeetje) zoo stiefmoederlijk te bedeelen als veelal geschiedt. Wel zijn de duizenden van billioenen werelden om ons heen, die nu reeds

) Want in sommige gevallen gelooven ook wy dat het beter kan zjjn de kinderen een kaart, of wel een „tafelschuif" in handen te geven, waarop zy de tafel-producten zóó vaak kunnen opzoeken totdat zij ze alle kennen, al is het dan niet (wat waarschijnlijk een voordeel is) in het verband van het rijtje.